Geen vryheid sonder werk

Deel op

Die Boere-Afrikanervolk verkeer vandag seker in sy grootste bestaanskrisis sedert volksplanting. Alhoewel daar in sy geskiedenis, soos bv. by Vegkop, Bloedrivier en tydens die Tweede Vryheidsoorlog, wesenlike gevaar van fisiese uitwissing bestaan het, kon ons voorsate hul vyand fisies waarneem en hulself teen dié met geweer en koeël verdedig.

Die jaar 2010 sal deur alle regdenke Boere-Afrikaners onthou word as ‘n jaar waarin die voortgesette aanslag teen ons mense sedert dr Verwoerd se dood op alle terreine van die samelewing in feller mate toegeneem het. Van die “vrede, veiligheid en voorspoed” wat mnr F W de Klerk en sy OU-NP so hoog opgegee het, het daar weer eens hierdie jaar slegs ON-vrede, ON-veiligheid en NUWE-teenspoed gekom.

Die afgelope dekades was die aanslag so subtiel en bedrieglik dat selfs die beste en mees bekwame strateeg, die vyand nie maklik sou kon herken of waarneem nie! Aanslae word feitlik vanuit alle oorde denkbaar, op die volk gerig. Ons is die teiken van ‘n totale aanslag wat fisies, sielkundig, geestelik, ekonomies, ja, ‘n aanslag wat op feitlik alle terreine en sfere van ons volkslewe gevoer word.

Die gevaar is egter dat die vyand vandag nie net vanuit die ANC en sy meelopers se kant kom nie, maar ook vanuit eie volksgeledere!

Die geskiedenis het bewys dat geen volk teen sulke aanslae en verraad bestand is nie en dat dit uiteindelik ontaard in ‘n kanker wat die volk vanself van binne vernietig, tensy daar ‘n goed-gestruktureerde belange-organisasie bestaan wat hierdie aanslae effektief kan beveg.

Die jaar 2010 sal ook onthou word as die jaar waartydens die volk, te midde van hierdie verergerende toestand, nie daarin kon slaag om noemenswaardige goedbeplande en gekoördineerde VERSET regoor die land onder ons mense teen hierdie aanslag te monster nie.

Plaasmoorde gaan steeds onverpoosd voort en elke keer word daar deur landbouleiers slegs kritiek en afsku daaroor uitgespreek. VERSET deur diegene wat nog iets daadwerkliks aan die saak wil doen, word dikwels deur volksgenote wat self die slagoffer van hierdie moorde is, verongeluk.

In teenstelling met die toestand ‘n honderd jaar gelede waar die Boerevolk ook deur ‘n soortgelyke aanslag en basies deur dieselfde vyand, nl Engeland, oor ‘n relatief korter tydperk bedreig is, en alle kragte moontlik gemonster is om dit teen te staan, blyk dit dat ‘n groot persentasie van die huidige “Boerevolk”, eerder verder in die vyandige strukture van ‘n sg nuwe SA, ingesak het.

Pogings om die volk te verenig het weer eens nie geslaag nie en sit ons polities en andersinds basies steeds in dieselfde toestand as verlede jaar hierdie tyd en verder terug.

In hierdie verband verwys ons na die Volksverkiesingskommissie (VVK) wat poog om die volk vir ‘n volksverkiesings op 31 Mei ’11 te registreer. Syfers wat onlangs bekend gemaak is van die hoeveelheid volksgenote wat al geregistreer het, is glad nie gerustellend nie en daar sal ‘n grootse poging aangewend moet word om die volk vir hierdie allerbelangrike saak wakker te maak.

Die barometer vir hierdie saak is egter die volk se houding daarteenoor: indien die volk self nie opgewonde daaroor kan raak en self uit hul toestand van rus in die eeue gesus, kan opstaan en insien dat dit waarskynlik die allerlaaste geleentheid sal wees waarvan gebruik gemaak kan word om ons vryheid op ‘n vreedsame wyse te kan verkry nie, sal geen persoon of instansie dit regkry om hulle tot so ‘n siening te oortuig nie.

Wat ons dus wil sê is dat diegene wat nog nie geregistreer is nie, mag nie sit en wag vir ‘n registrasiebeampte om hom/haar te kom opsoek nie maar moet uit sy/haar gemaksone opstaan en ‘n registrasie-beampte vir sy gebied opsoek om hom/haar te laat registreer. Dit is die minste wat van elke volksgenoot verwag kan word. Die dae dat daar vir ‘n registrasiebeampte gesit en wag is, is lankal verby!

Die verhaal van die verkryging van ware en standhoudende vryheid vir die Boerevolk loop simbolies gesien, soos ‘n sterk ketting met verskeie onsigbare swak skakels deur sy geskiedenis. Die redes vir die ontstaan van hierdie swak skakels kan onses insiens aan verskeie redes en faktore toegeskryf word wat elke keer veroorsaak het dat die ketting by daardie swak skakels gebreek het met die gevolglike verlies van ons vryheid:

  • Politieke leiers wat nie werklik ‘n begrip of duidelike beeld of visie het van wat ware en standhoudende vryheid vir die Volk beteken nie. Hierdie probleem kom reeds ‘n baie lang pad saam met ons. Tydens die Vrede van Vereeniging is die Boerevolk gedwing om die Westminister partypolitiekestelsel te aanvaar. Voor daardie tyd was daar in die Boere Republieke geen sprake van politieke partystelsels nie maar wel van Boere Volksverkiesings.  Tydens Presidentsverkiesings was daar bv die Kruger- en die Joubertmense. Boere is vooraf die geleentheid gegee om die goeie en slegte eienskappe van kandidate te oorweeg en dan vir die man en nie vir ‘n  politieke party te stem. Wanneer die stemmery afgehandel is, was alle deelnemers steeds Boere en nie verdeeld in verskillende politieke partye nie.
  • Ná die sluiting van die Vrede van Vereeniging vind die Boere wat so dapper vir die vryheid van hul volk geveg het en steeds ernstig oor die herstel van hul republikeinse ideaal gevoel het, dat hulle uitgelewer was aan ‘n volksvreemde bestel van party politieke spelreëls. Hulle het egter geen keuse gehad nie en het besluit om tog maar aan die vyandige Westministerstelsel deel te neem in ‘n poging om hul vryheid weer te herwin. Dit het egter vernietigend op hul ideaal ingewerk en dié toestand sou voortduur tot vandag toe.
  • By die draai van die vorige eeu vind ons manne soos  Jan Smuts en Louise Botha -beide Boere-generaals: eers skryf Jan Smuts ‘n boek met die titel “‘n Eeu van Onreg” waarin hy die wandade van die Britse Imperialisme teenoor die Boerevolk uitwys.  Na die oorlog, toe hy die politiek betreë het en deur die einste Britse Imperialistiese Westministerstelsel d m v die meerderheidsteun van die “blankes”aan bewind gekom het, kry hy ‘n skuldige gewete en verban hy sy eie boek! Dit is dus duidelik dat hy terwille van politieke, persoonlike en eie finansiële voordeel opgetree het. Waarskynlik is dit ook die rede waarom hy en genl Louis Botha die Boere-kommandant Jopie Fourie, destyds deur ‘n vuurpeleton van afgedwaaldes van hulle eie mense laat doodskiet het asook die Boere-generaal Christiaan de Wet in die tronk gestop het
  • In ons tyd het ons ook ons Jan Smutse en Louis Botha’s, by name P W Botha en F W de Klerk, gehad. Eers het hulle Apartheid gekoester as die enigste uitweg vir die witman/blanke om in hierdie land te oorleef. Hier was dit weer eens die Britse Imperialistiese Westministerstelsel wat gemaak het dat hulle, ten spyte van mandate wat hulle tydens verskeie verkiesings van die meerderheid blanke kiesers  verkry het, terwille van politieke, persoonlike en finansiële voordeel, geswig het. Terwyl F W de Klerk nog met die meerderheid stemme van die witman/blankes aan bewind was het hy wit/blanke polisie- sowel as weermagmanne aangewend om enige vorm van verset of protes van die Boerevolk se kant dood te smoor. Dink maar bv aan die Ventersdorp- en Mbabathovoorvalle.
  • Nog nader aan ons tyd vind ons dat ten spyte van die feit dat daar weer ‘n dapper groep Boere was wat voor die 1994-verkiesing bereid was om alles op te offer  vir die vryheid van hulle volk en vaderland, hulle weer eens aan die volksvreemde Westministerbestel uitgelewer is.  Na aanleiding van die destydse uitsprake deur die ANC/SAKP oor die volkstaatkwessie is dit nou meer as ooit te vore duidelik dat die gedagte om sekere leiers te oorreed om aan daardie verkiesing deel te neem, slegs as geelwortel gebruik is om daardie Boere wat bereid was om die wapen op te neem, te ontlont sodat die indruk geskep kon word dat die Boerevolk ook aan die sg demokratiese verkiesing deelgeneem het en dit dus goedkeur. Soos ná die sluiting van die Vrede van Vereeniging, weet ons vandag dat dié besluit ook selfvernietigend vir ons volk was.
  • Die huidige politici vir wie dit hoofsaaklik gaan oor eie belang en partypolitieke voordeel kan, na al die verset en stryd wat die Boere ingesit het om die oorgawe aan die ANC/SAKP te keer, sommer daarna besluit dat “……ons nou weer terug is by 1902”  en dat  “……. die stryd soos destyds nou weer van vooraf moet begin”(!). Die feit dat hulle weer aan die Westministerstelsel tydens die daaropvolgende verkiesings deelgeneem het, is bewys daarvan dat hulle nie werklik die belange van die Boerevolk sover dit sy vryheidstrewe betref, op die hart gedra het nie.

Al bogenoemde “swak skakels” in die oënskynlike sterk ketting van die Boerevolk, sowel as baie ander wat nie genoem is nie, het gemaak dat ons vandag weer eens ons vryheid verloor het; dat ons vyande van onsself geword het; dat ons inderwaarheid teen onsself veg en inderdaad  teen onsself verloor het!

Dit sal jammerlik wees indien politici, soos die leiers van 1910, weer die verkeerde, die breë weg moet volg. Destyds het genl Smuts met groot opwinding ‘n brief aan sy Britse bewonderaars geskryf waarin hy in vervoering geraak het oor “……die groot wonderwerk wat hier gebeur het nl dat twee onlangsverowerde Boererepublieke en twee Britse Kolonies bymekaar kon kom en besluit het om een groot Suid-Afrikaanse staat te vorm…….”, nogal “…….met ‘n sterk gesentraliseerde grondwet”.

In dieselfde brief sê genl Smuts dat niemand waarvan hy weet ‘n oplossing selfs in sig het vir een van die grootste vraagstukke van daardie tyd, nl die “Native Question” nie. Hierdie probleem sal, soos hy dit gestel het, maar vir die toekomstige geslagte gelaat moet word om op te los!  Vir daardie daad van hom kan hy vandag miskien vergeef word omdat hulle die regte weg nog nie geken het nie.

Die geskiedenis het egter sedertdien baie lesse duidelik uitgespel sodat die volk en die politici van vandag die waarheid en die regte weg voor hulle oë het en kan sien. En die regte weg om van die Westministerstelsel ontslae te raak is om ons eie volksverkiesing soos deur die VVK voorgestel, te hou. Voordat ons dus nie onder die besef kom dat partypolitieke stelsels vir die doeleindes van die verkryging van ons vryheid, uitgedien is nie en dat ons nooit weer ons vryheid by ‘n stembus van die sg “nuwe SA” sal herwin nie, is daar geen hoop nie.

Mens sidder om te dink wat ‘n leier soos dr H F Verwoerd vandag sou gesê het nadat hy op 17 Maart 1961 voor die Suid-Afrikaklub in London ná SA se ontrekking uit die Statebond tydens sy welbekende “DIé LAND IS ONS LAND”-toespraak gelewer het, as hy die huidige toestand waarin SA en ons volk tans verkeer, gade kon slaan. Tydens dié toespraak het hy o a gesê: “Die Witman (bedoelende die Boer; die Afrikaner) het dus nie net ‘n ontwyfelbare belang in en reg op die land wat hy uit ontblote veld en leë valleie en afgesonderde berge in ‘n moderne nywerheidstaat ontwikkel het nie, maar volgens alle sedelike beginsels was dit syne, is dit syne en moet dit syne bly”.

Hoe hartseer ookal, feit bly staan dat HIERDIE LAND egter vir ‘n aantal dekades lank nie meer ons land is nie, maar allemansland! Sy grense is oopgegooi vir die hele Afrika en die hele wêreld! Die dure besef waaronder elke Boere-Afrikaner dus vir die nuwe jaar by hernuwing gebring sal moet word is dat daar geensins verwag moet word dat die swartman ooit ‘n deel van SA aan hom sal “gee” nie. Voordat ons weer “HIERDIE LAND IS ONS LAND” of ‘n gedeelte daarvan “ONS LAND” sal kan maak, sal daar weer van vooraf besetting van grond moet plaasvind waarop die Boere-Afrikaner die meerderheid uitmaak. Selfs dan sal alles nie soos manna uit die hemel op ons neerdaal nie, maar sal erkenning van dit wat ons ons eie wil maak alleen deur VERSET, stryd en harde arbeid en selfs deur bloed en trane tot stand gebring moet word. Miskien het dr Verwoerd met sy visie en versiendheid geweet dat HIERDIE LAND NIE VIR ALTYD ONS LAND SAL WEES NIE. Vandaar dan ook sy welbekende slagspreuk: “SKEP JOU EIE TOEKOMS !”

Dit wil verder voorkom asof baie Boere-Afrikaners nog steeds nie besef wat hierdie slagspreuk of leuse van dr Verwoerd beteken nie want hulle gaan nog steeds, te midde van die toestand waarin ons verkeer, soos al die jare met vakansie na hul luukse vakansiehuise, -plase strandhuise, tyddele ens., met hul luukse motors en karavane!

As in aanmerking geneem word dat ons in ‘n sekere sin in ‘n erger stryd om oorlewing is as ons voorgeslagte tydens die Tweede Vryheidsoorlog, en hulle tydens daardie stryd nie “vakansie gevat” het nie; dat Jopie Fourie in sy tyd gedurende Desember 1914 toe hy vir volk en vaderland gesterf het, ook nie “vakansie gevat” het nie, dan kan daar ‘n groot vraagteken agter die huidige geslag se sg VERSET en VRYHEIDSTRYD geplaas word! (Ten minste is ‘n instansie soos Radio Pretoria darem eerlik as hulle sê hulle hou die vryheidsvlam brandende – al doen hulle verder niks nie!).

Bogemelde slagspreuk van dr Verwoerd het hy reeds op 16 September 1959 in die aanloop tot die Volksraadsverkiesing van 14 Oktober van daardie jaar in die Pretoriase stadsaal van die destydse NP van Transvaal gerig. Twee jaar daarna is daar in ooreenstemming met en in die gees van sy slagspreuk, deur harde werk ‘n toekoms vir ons geskep en het ons ‘n Republiek buite die Statebond gedurende 1961 geword. Daarmee het dr Verwoerd bewys dat ‘n volk wat nie bereid is om vir homself en sy toekoms te werk nie, nie mag terugsit en sê dat die Allerhoogste sal voorsien nie. Inteendeel, daarmee het hy sy afhanklikheid van die Allerhoogste bely en in oorenstemming daarmee ook dat God die mens alhier geplaas het om sy eie lotgevalle uit te werk. Sy opdrag is immers: BEWOON EN BEWERK …………

Hierdie Republiek is ook deur die swartes van ons geplunder en ons sal dit of ‘n gedeelte daarvan ad infinitum nie terugkry nie tensy ons opstaan en daarvoor werk, want: GEEN WERK –  GEEN TOEKOMS; GEEN VERSET – GEEN TOEKOMS; GEEN VREDE – GEEN TOEKOMS EN DERHALWE GEEN VRYHEID!

cleopatra gamesФільчаков Олександр Васильович

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.