Afrikaner word in die klaskamer vermoor

Deel op

Wanneer daar van onderwys gepraat word, dan word daarmee bedoel die onderrig, opleiding en opvoeding van ons kinders op pre-primêre, primêre, sekondêre en tersiêre vlak.

Opvoeding kan nie plaasvind sonder 'n taalmedium nie en ons besef dat moedertaalonderrig onontbeerlik is vir die behoorlike vaslegging van leermateriaal.

Deel op

Geskiedenis

Die skynbare traagheid van Afrikaners om in verset te kom teen die vernietiging van Afrikaansmediumskole kan aan die volgende te wyte wees:

1.    Die Afrikanervolk het sy selfrespek verloor weens die eerlose, roemlose en verraderlike wyse waarop eertydse Afrikanerleiers die Afrikaner se politieke mag in 1994 op 'n skinkbord aan die huidige regime prysgegee het.

2.    Die Afrikaner is onderwerp aan strawwe veroordeling en verguising oor sogenaamde wandade en vergrype teen die mensdom in die verlede en oor apartheid. Die Waarheid- en versoeningskommissie en die media is ingespan om die hele Afrikanerdom in die beskuldigdebank te plaas en verantwoordbaar te hou oor enkele optredes van die veiligheidspolisie toe daar 'n terroristeoorlog teen ons gevoer is. Hierdie breinspoeling en skuldgevoelens het diep in die onderbewussyn van die Afrikaner gaan lê en het 'n verlammende uitwerking op die Afrikaner.

3.    Leerinhoud: Voorgeskrewe werke soos bv. Kringe in 'n bos het die lewensfilosofie van die Afrikaner radikaal verander veral ten opsigte van ander kultuurgroepe en volke in die land. Waar die Afrikaner 'n verdraagsame ingestelheid ontwikkel het, het die ander groepe meer uitdagend en veragtend in hulle optrede teenoor die Afrikaner geraak.

4.    Gebrek aan sigbare Afrikanerleierskap, grootliks te wyte aan die massamedia in dienstigheid aan die owerheid van die dag en die vermengde samelewing, skep ook 'n hindernis vir gefokuste optrede teen die onreg wat blatant teen die Afrikaner gepleeg word.

Die gevolg uit bogemelde is dat Afrikanerorganisasies met 'n roemryke verlede optree soos iemand met lam knieë. Politieke korrektheid het die wagwoord van vele Afrikanerbemande organisasies geword wat veronderstel is om ons belange te beskerm teen die onreg wat teen ons gepleeg word.

Die onreg wat teen ons gepleeg word

Die "voortreflike" grondwet van die RSA word deur die owerheid ingespan om onreg teen die Afrikaner te pleeg soos onder andere:

1.    Die vernietiging van Afrikaansmediumskole.

2.    Die uitwissing van Afrikaanse plekname.

3.    Swart ekonomiese bemagtiging. Dit benadeel Afrikanersakemanne.

4.    Grondhervorming. Dit verdryf kommersiële boere van die grond af en stel voedselsekerheid in die gedrang.

5.    Regstellende aksie. Dit ontneem bekwame Afrikaners van werksgeleenthede en bevorder bv. 'n onbevoegde staatsdiens.

6.    Kwotas in sport. Dit ontneem bekwame Afrikanersportmanne van geleenthede op die sportveld.

Die gevolg is dat ons kulturele regte wat in die grondwet vervat is en regte wat internasionaal erken en verdedig word deur die owerheid misken en vertrap word. Om van gewone burgerregte soos beveiliging teen misdadigers, skoon drinkwater, veilige paaie en elektrisiteit nie eens te praat nie.

Die antwoord op die krisis

Wat ons moet besef, is dat die Afrikaner in die klaskamer vermoor word.

Kinders is die leiers van môre en daarom kan ons sê dat die opvoeding en onderwys van ons kinders die hartklop van die volk is. Enige sprake van vryheid of poging om ons vryheid te herwin het geen betekenis indien ons nie beheer oor die onderrig en opvoeding van ons kinders kan verkry nie.

Dit is in die klaskamer waar ons die vryheidsideaal moet kweek. Maar voor dit sal ons ook onderwysers moet oplei wat daardie ideale in die klaskamer kan verwoord.

Die owerheid se onderwysbeleid lei tot die vernietiging van Afrikaanse skole, die Afrikaanse taal en uiteindelik die Afrikaanse volk.

Die owerheid se beleid om skole oop te stel vir alle kultuurgroepe lei tot die vernietiging van die Afrikaanse taal.

Volgens dr. Bertie du Plessis van Mind Pilot was daar voor 1994 3700 Afrikaansmediumskole in die land. Tans is daar sowat 300 oor. Al die ander skole soos parallelmediumskole en dubbelmediumskole wat steeds deur Afrikanerkinders gebruik word, is op een of ander stadium van verengelsing. Sommige het reeds totaal verengels.

Volgens mnr Louis Smuts, voorsitter van Tabok, is die verwagting dat daar teen 2012 geen Afrikaansmediumskole meer sal bestaan nie. Daar is reeds druk op 129 Afrikaansmediumskole om hulle status vanjaar na parallelmedium te verander.

Prof. Herman Giliomee, bekende akademikus van die Universiteit van Stellenbosch, het na aanleiding van wetenskaplike navorsing in Januarie 2005 gewaarsku dat Afrikaans ernstig geknou word en dat Afrikaans binne die volgende tien tot twintig jaar sal verdwyn as ons toelaat dat Afrikaansmediumskole verder vernietig word.

Wat verder onstellend is, is die bekendmaking van die feit dat daar jaarliks 'n tekort van 400 tot 500 Afrikaanssprekende onderwysers ontstaan. Mnr. Chris Klopper, uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Onderwysunie (SAOU), het in Mei 2008 gesê dat die Afrikaanse onderwyser as spesie kan uitsterf, want 600 tot 700 Afrikaanse onderwysers verlaat die onderwys elke jaar, terwyl slegs sowat 200 onderwysers jaarliks afstudeer.

Verder het Naledi Pandor volgens Beeld van 8 Junie 2008 gesê dat "regstellende aksie in die personeelkamer" nodig is en dat "leerkragte steeds te eenrassig" is.

Wat wag vir ons? Onderwysers wat nie Afrikaanssprekend is nie wat vir Afrikanerkinders moet skoolhou?

Dr. Michael le Cordier het gesê dat navorsing bewys het dat gedwonge vreemdetaalonderrig deur nie-moedertaalsprekende onderwysers aan nie-moedertaalleerlinge grootskaalse ongeletterdheid veroorsaak …

Standaarde

Baie Afrikaners begin nou te besef dat na aanleiding van die onderwysowerheid se onvermoë om matriekuitslae betyds en korrek beskikbaar te stel daar iets drasties met ons onderwys skort.

Verder het die horde onderskeidings wat "behaal" is ingeligte persone nie beïndruk nie.

Prestasie moet aan internasionale standaarde gemeet word.

In 2006 het Suid-Afrika laaste gekom in 'n geletterdheidstoets waaraan 40 lande en 45 onderwysstelsels deelgeneem het. Dit is die Progress in international reading and literacy study (Pirls) wat die kommerwekkende vordering van ons kinders uitgewys het.

In 2007 het navorsing onder 42 000 graad 6-leerlinge in 2 250 skole in 14 lande getoon dat Suid-Afrikaanse skole in Afrika die swakste is.

Hoe kan ons toelaat dat die huidige onderwys owerheid ons kinders se lewens verder ruïneer?

Beeld het op 11 Februarie vanjaar gerapporteer dat kundiges bevestig het dat verlede jaar se wiskundevraestel op standaard was. Wie se standaard?

Verder het 'n skool wat in 2007 'n 60%-slaagsyfer gehad het, verlede jaar 'n 100%-slaagsyfer verkry. Óf die kinders het slimmer geword en die onderwysers het harder gewerk óf die punte is dramaties aangepas …

Onderrigmetode

Dit is nou baie duidelik dat die onderwysowerheid se eksperiment ten opsigte van die onderwysmetode dramaties misluk het.

Die uitkomsgebaseerde onderrig metode is nie geskik vir Suid-Afrika nie.

Om te kan slaag met die metode is daar drie belangrike vereistes:

1.    Die leerlinge moet leergierig en selfgedrewe wees.

2.    Klasse moet klein wees. Hoogstens 20 leerlinge per onderwyser.

3.    Die kultuur van die groep moet dieselfde wees.

Dissipline

Dié onderrigmetode lei tot chaos in die klaskamer. Om nie eens te praat van onderwysers wat laat of dronk in die klaskamer opdaag nie.

Geen onderwys kan plaasvind waar chaos heers nie.

Christelike geloof en Calvinistiese beginsels

Wanneer skole kultureel vermeng word, kom die etos van die skool onder druk.

Tans word die Christelike geloof in openbare skole slegs deur die onderwysowerhede verduur. Maar daar is alreeds in die openbare media negatiewe opmerkings in dié verband.

Leerinhoud

Die onderwys owerheid bepaal die leerinhoud.

Hierdie leerinhoud sal deur 'n toekomstige Afrikaneronderwysowerheid hersien moet word.

Die paaie wat lei na 'n eie onderwysinstelling vir die Afrikaner

Mnr. Jaap Marais het gesê dat jy nie die vyand aanval waar hy die sterkste is nie, maar die swakste en waar jy die grootste mag kan monster. Jy kies die terrein waar jy die vyand wil aanval en waar jy die grootste voordeel kan verkry.

Die onderwys en opvoeding van die Afrikanerkind is so 'n terrein. Hier kan ons die grootste mag monster met die grootste basis van eendragtigheid, want hierdie saak raak elke ouma en oupa, elke ma en pa en elke Afrikanerkind. Verder is ons moedertaal ook op die spel – nog 'n gemeenskaplikheid wat alle Afrikaners deel en wat hulle graag sal wil beskerm. En as jy hierdie boodskap van kongres tot kongres en platform tot platform kan uitdra sal jy 'n woedende Afrikaner op die owerheid kan loslaat.

Mnr. Marais het ook gesê dat jy die foute wat die vyand maak, moet uitbuit en hier maak die owerheid 'n belangrike fout naamlik om die dinge wat vir die Afrikaner van hoë waarde is soos sy uitnemende en voortreflike onderwys asook ons moedertaal te probeer vernietig.

Maar dit is ook so dat indien hulle die Afrikaner wil vernietig hulle egter geen ander keuse het as om dié weg te volg nie. En terwyl daar soos tans nie enige sigbare Afrikanerleierskap is nie, ag hulle die tyd ryp om op hierdie weg voort te stu. Maar hulle onderskat die Afrikaner en dit is die grootste fout wat jy kan maak – om die Afrikaner te onderskat!

Mnr. Jaap Marais het gesê dat ons in verset moet kom teen die onreg wat teen ons gepleeg word. Sommige stryders se verset eindig teen die onreg van 1994 toe die politieke mag op 'n skinkbord aan 'n bende kommuniste oorhandig is. Ander se verset eindig by die "nuwe" Grondwet van die RSA en dit is jammer, want daar is so baie ander onreg waarteen daar geveg kan word en waarmee die Afrikaner gemobiliseer kan word.

Daar is tans vier duidelike paaie wat lei na 'n eie onderwysinstelling vir die Afrikaner en wat reeds deur ander Afrikaners geloop word met hulle eie beperkte resultate, maar as dit in een stroom kan kom, sal dit groter wees as die som van die eenhede. Ons moet ooreenkom om nie mekaar te opponeer nie al stem ons nie altyd saam met die roete nie. Die roetes is soos volg:

1. Samesmelting: Dié metode behels die konsolidasie van skole in 'n gebied om sodoende klaskamers vol te hou sodat daar nie leë klaskamers is vir "Engelse" kindertjies nie. Dit het gedeeltelik gewerk, maar die druk word nou al groter op hoofde en beheerliggame om skole se status van Afrikaansmedium na parallelmedium te verander wat uiteindelik die glybaan is na dubbelmedium- en Engelsmediumskole. Mnr. Paul Colditz van FEDSAS het onlangs sy hande in die lug gegooi en gesê dat daar nou 'n politieke skikking moet kom, want die pad deur die howe werk nie meer nie.

2. Onderhandeling: Die opmerking van mnr Colditz bring ons by  Afrikaners soos dr. Dan Roodt en ander wat met mnr. Jacob Zuma wil gaan onderhandel vir 'n eie onderwysinstelling. Daar sal waarskynlik versoeningsgeluide deur die toekomstige president van Suid-Afrika gemaak word, ter wille van vrede en stemme, maar of die Afrikaner kan staatnaak op die heer se beloftes laat ek aan die leser oor … Wat egter van waarde is, is die publisiteit en die simpatie wat dié pad sal genereer.

3. Privaatskole soos die BCVO:  Alhoewel daar baie lof is vir hierdie inisiatief uit te spreek is, maak die ekonomiese realiteit en afstande dat hierdie poging slegs gedeeltelik slaag.

4. Grondwetlike uitspraak: Hierdie pad is 'n duur en langsame pad. Maar dit is 'n pad wat onvermydelik geloop moet word. Die RSA-grondwet, wat ons ook al daarvan mag dink, spreek hom uit oor minderheidsregte en kulturele regte en die Afrikaner as volk kwalifiseer by uitstek vir die beskerming van hulle kulturele regte deur die owerheid van die dag of ons hulle erken of nie. Internasionaal word hierdie regte ook erken en sal ons uiteindelik in die internasionale howe hieroor uitspraak moet kry waarna daar dan groter druk op die owerheid geplaas kan word om sy onreg teenoor die Afrikaner te staak.

Ons vryheid

Mnr. Marais het gesê dat ons iewers 'n oorwinning moet behaal sodat ons ons selfrespek kan herwin; sodat ons weer ons vryheid kan herwin.

Die vryheid van die Afrikaner loop deur ons onderwys. Kom ons benut die geleentheid ter wille van ons kinders en ons selfrespek. Ons kán.

коммерческая тайна украиналобановский депутат

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.