Wat is die ‘AltRight’?

Deel op

Donderdag die 25ste Augustus 2016 kan volgens alle aanduidings as ‘n waterskeidingsoomblik in ons politieke, filosofiese en ideologiese diskoers wêreldwyd gesien word, want Donderdag het Hillary Rodham Clinton legitimiteit aan ‘n voorheen taamlik onbekende ideologiese groepering gegee deur hulle op die naam te noem en daarna te kere te gaan soos ‘n hondsdol straatbrak.

Dat sy tydens haar toespraak haar telkemale moes beroep op die ad hominem van “rassis” en “rassisme” – woorde wat sy herhaaldelik ingespan het – dui eenvoudig daarop dat sy a) nie die groepering verstaan nie en b) dat sy intellektueel nie opgewasse is vir die oorlog wat hierdie groep teenoor haar en enige linkse groepe voer nie. En maak geen fout nie dit is ‘n oorlog… ‘n kultuuroorlog.

Ek verwys natuurlik na die AltRight – ‘n organisasie wat die kuberruim hulle eie gemaak het en beide linkse ideoloë en establishmentpolitici verwar om elke hoek en draai. Die AltRight vind dit prettig om hierdie ideoloë en politici te koggel, om hulle dubbele standaarde uit te wys, om ongemaklike vrae te vra en om die belaglikheid van hulle kernwaardes onder die vergrootglas te sit.

Daarvoor gebruik hulle die linkses se eie taktiek teen hulle – net baie meer suksesvol. Die vaandeldraer is die meem [‘meme’ in Engels] van Pepe die Padda – ‘n figuur wat menige slinkse linkse al aan sy ontbytgraan laat stik het by aanskoue van sy politiek inkorrekte gelaat.

Wat is die AltRight? Dis ‘n moeilike vraag juis omdat die AltRight geen kerngroep verteenwoordig nie. Hulle bestaan uit ‘n losse konstellasie liberaliste (nie liberale nie), paleo-konserwatiewe, traditionaliste, voorstanders van die monargie, nasionaliste ens.

Die AltRight is wat genoem kan word ‘n “groot tent” filosofiese organisasie. Eenvoudig is dit ‘n samevoeging van verskillende ideologiese groeperings met die mantra “geen vyand aan die (my) regterkant nie”. Dit beteken dat solank as wat daar ‘n oorvleueling is van een of ander sleutelgedagte, sal daar saamgewerk word.

Maar, soos in die geval van hoofstroomkonserwatiewe en RINO (Republican In Name Only) binne die GOP, sal die AltRight nie huiwer om hierdie groepe aan dieselfde blootse taktiek bloot te stel wat gewoonlik vir Liberale gereserveer word nie.

‘n Groot beweegrede vir die totstandkoming van die AltRight is dat die hoofstroom konserwatiewe beweging, gegrond in William Buckley se konserwatiewe skrywes en filosofie, vergeet het dat die politiese waardes wat hulle uitdra gesetel is in ‘n kultuur wat hulle in gebreke gebly het om te verdedig.

Om konserwatief te wees is om die goeie te beskerm en te koester en hulle het nie een van die twee gedoen nie. Wat hulle wel gedoen het is om stuk-stuk toegewings te maak aan Sosialiste en Marxiste en het daardeur die Overton-venster te ver links te laat verskuif wat gelei het daartoe dat die Westerse beskawing siek en sterwend is.

Die fout wat linkses, establishmentpolitici en die werfbobbejane van die hoofstroommedia maak is om aan te neem dat die AltRight ‘n Amerikaanse verskynsel is en dat hulle of werklose of lae inkomste blanke “millenial” mans is wat nog steeds by ma aan huis woon en verslaaf is aan Anime-pornografie terwyl hulle Ramennoedels opslurp.

Sommige pratende koppe het die AltRight summier afgemaak as lae-IK wit gemors. Die grootste wanpersepsie is dat die AltRight ‘n eenmalige verskynsel is wat die verkiesing van Donald Trump as President van die VSA as oogmerk het.

Maar die AltRight is ‘n wêreldwye beweging – selfs in Suid Afrika – wat bestaan uit opgevoede, maar nie noodwendig gegradueerde nie, middelklas wit mans en vrouens wat met afgryse toekyk hoe hulle ras, kultuur en lewenswyse afgebreek word, hoe hulle skielik as die grootste euwel in die geskiedenis van die mensdom afgemaak word en pa moet staan vir elke wandaad van ander etniese groepe en rasse terwyl hulle stil moet bly oor duidelike probleme met die huidige Zeitgeist.

Binne die range van die groepe is daar intellektuele denkers, mediapersoonlikhede, vermaaklikheidspersoonlikhede, skrywers, sakelui, akademici, wetenskaplikes en ongelukkig ‘n paar verdwaalde “Stormfags”. Elkeen het ‘n gesamentlike doelstelling waarna toe beweeg word sonder sentrale beheer.

Dit is uniek in die geskiedenis van enige filosofiese/ideologiese/politieke beweging – daar is geen leiers nie, of almal kan leiers wees.

Soos ek hierbo vermeld het bestaan die AltRight uit ‘n groot groep verskillende filosofiese skole maar daar is oorvleuelende idees wat die verskillende groepe in staat stel om saam te werk. Wat is hierdie idees, waaraan onderwerp die AltRight homself as daar geen sentrale tema is om leiding te gee nie?

Eenvoudig: Gelykheid is ‘n hersenskim wat slegs kan oorleef in die delusie wat deur Sosialisme/Marxisme geskep word. Mense verskil vanaf geboorte in intelligensie, vermoë, karakter, durf en dit lei uiteindelik tot die mate van sukses wat ‘n mens beleef. Indien jy meer suksesvol wil wees as wat bg jou toelaat sal jy soveel harder daarvoor moet werk.

Hiërargie is noodsaaklik – daarsonder kan meriete nie as maatstaf gebruik word nie en sal die samelewing uiteindelik ontaard in die orgie van nihilisme wat ons nou aanskou waar ‘n Kakistokrasie – en uiteindelike verval van ons samelewing – die enigste logiese uiteinde kan wees.

Die geslagte verskil – mans en vrouens verskil natuurlik. Hierdie verskille is deur duisende jare van ontwikkeling verfyn. Hierdeur het mans en vroue verskillende kenmerke en vermoë wat gemik is op ‘n veilige en gesonde samelewing waar elkeen sy unieke rol vertolk en waardeur die spesie kan oorleef. Feminisme en die seksuele rewolusie, deur die afbreek van heteroseksuele monogamie, het rampspoedige gevolge ingehou vir die geslagte en die verhoudings tussen die twee.

Daar is slegs twee geslagte en een seksuele oriëntering – die res is nonsens wat die delusies van ‘n geestesieke en losbandige minderheid voed.

Moraliteit is belangrik en afwykende ontaarding bestaan – maak nie saak hoe daar gepoog word om die abnormale as normaal te laat herklassifiseer nie, dit maak geen verskil dat dit verkeerd en onnatuurlik is nie. Die rand van die afgrond is bereik met homoseksualiteit wat deur die hoofstroom as normaal en natuurlik aanvaar is. Hierna was geen taboe meer onbereikbaar nie en ons sien dat daar tans gepoog word om pedofilie as normaal, natuurlik en aanvaarbaar te maak. Wat is volgende? Bestialiteit? Nekrofilie?

Alle kulture is nie gelyk nie en ons is onder geen verpligting om ander se kulture as gelyk aan ons eie te aanvaar nie. Verskillende etniese groepe het vinniger ontwikkel as ander en daar is geen rede om ‘n kultuur wat nooit verby die steentydperk ontwikkel het nie, gelyk te stel aan die Europese of Oosterse kulture nie. Ons erken dat Oosterse kulture duisende jare voor ons eie ontwikkel het en dat die gelykstelling van ons Europese kultuur aan Oosterse kultuur ‘n klap in die gesig is van die Oosterlinge wat hulle kultuur help ontwikkel het.

Die mens is nie inherent goed nie maar inherent sleg. Dit is deur persoonlike ontwikkeling, moeite en harde werk dat die mens homself verbeter.

Daar is meer om voor te lewe as leë materialisme.

Vryheid is ‘n verantwoordelikheid en nie ‘n reg nie. Die vryheid van te veel onbevoegde mense om verkeerde besluite te neem is rampspoedig vir die vryheid van deugsame en verantwoordelike lede van die samelewing.

As ons ‘n demokratiese samelewing moet wees moet die vryheid om daaraan deel te neem ingeperk word. Universele demokrasie is ‘n ramp waar die onbevoegde lui massas die produktiewe minderheid onderwerp aan hulle wil.

Die wit ras is belangrik en is onder beleg. Die linkse leer van rasbeheptheid ten gunste van nie-blankes alleenlik, die produk van dekolonisasie en die oorwinning van die egalitariese oor nasionalisme na die Tweede Wêreldoorlog, moet verwerp word en wittes moet beheer terugneem om hulle eie sake te bestuur.

‘n Bestel waar wittes nie toegelaat word om kollektiewe belange te hê nie, maar elke ander etniese en rasse groep word wel toegelaat, is eenvoudig nie aanvaarbaar nie.

Beskawing is kosbaar. Dit het duisende jare se ontwikkeling geneem om ons beskawing te kry waar hy is, die verwerping daarvan ten gunste van ‘n beskawing, of die gelykstelling daaraan, wat nooit die wiel kon ontwikkel nie is verfoeilik.

Ras en etnisiteit is ‘n realiteit. Dit is gegrond in wetenskap en empiriese waarneming. Dit is nie ‘n sosiale konstruk nie. Vlakke van beskawing, kultuur en morele waardes bepaal sukses.

Die AltRight sal saam met ander rasse en/of etniese groepe werk indien ‘n gemeenskaplike doelwit nagestreef word, maar sal nooit ander groepe insluit binne die beweging self nie.

Die onderdrukking van een groep deur ‘n ander is iets waaraan alle ras en etniese groepe in die geskiedenis op een of ander stadium deelgeneem het. Om wittes alleen verantwoordelik te maak is ‘n bedrogspul. “Wit skuld” en “wit bevoorregting” is intellektueel, moreel en eties oneerlik en moet verwerp word met die nodige minagting wat dit verdien.

In ‘n Suid-Afrikaanse konteks beteken dit dat “Apartheidskuld” verwerp moet word want niemand hou die Zoeloe verantwoordelik vir die Mfecane nie, niemand hou die ANC/SAKP verantwoordelik vir die “People’s War” nie en daar is definitief niemand wat die Britse Koninkryk verantwoordelik hou vir die Tweede Vryheidsoorlog en die konsentrasiekampe nie.

Die Joodse geskiedenis van 3000 jaar se oorlewing moet vir alle praktiese doeleindes oop wees vir bespreking aangesien hulle dit doen vir die oorlewing van hulle stam. Dit sluit vanselfsprekend die invloed wat Jode op die Westerse beskawing uitoefen in.

Die AltRight verwerp alle non audi alteram partum argumente en ad hominem uitdrukkings wat ten doel het om wittes verdag te maak, om patologiese altruïsme onder wittes te laat floreer of om debat te smoor. Die mees betekenislose skelwoorde soos “rassis”, “seksis”, “homofobie”, “islamofobie” en “anti-semiet” maar ook hope ander “kwetsende” woorde word hierby ingesluit.

Die AltRight verwerp politieke korrektheid in sy totaliteit. Politieke korrektheid (PK) is ontwerp om gesonde debat te smoor en die bestaande narratief te beskerm. Dit is outoritêr en verskil geensins van die taal wat voorheen deur Marxisme, Leninisme, Trotskyisme, Fanonisme en Maoïsme afgedwing is nie.

Omdat die AltRight werksaam is in die kuberruim beteken dit dat die leksikon ook vreemd voorkom. Hierdie woordeskat dui op baie spesifieke konsepte binne die AltRight-beweging. Ek sluit ‘n kort lys van die mees algemene terme in, in die hoop dat van die lesers wat wil aansluit by die beweging, nie te vreemd voel nie of dat ‘n ondernemende siel vir ons Afrikaanse neologismes van hierdie woorde kan uitdink.

Cuck
In terme van die woordeboek definisie sou hierdie beteken ‘n wit man wat toekyk terwyl sy vrou gemeenskap het met ‘n nie-blanke sonder om beswaar aan te teken of op te tree om sy waardigheid te beskerm. Vir die AltRight beteken dit enige wit persoon wat nie-blankes bevoordeel ten koste van sy eie ras, etnisiteit, kultuur en beskawing.

Kennelik ly hierdie persone aan patologiese altruïsme en/of ethnomasochisme en het ‘n obsessie met die eie ek (die EGO) en gee nie ‘n duit om oor die toekoms van hulle nasate nie.

Cuckservative
Soos bogenoemde maar doen homself/haarself voor as konserwatief, want ware hoofstroomkonserwatiewes sal hul verantwoordelikhede teenoor hulle kultuur, taal, ras en etnisiteit nie versaak nie. Dink aan FW de Klerk, Roelf Meyer, die VF+ of die oorblywende Broeders by Afriforum en Solidariteit. Die woord is ontwerp om skok en skaamte te veroorsaak.

Normie
‘n Normale persoon wat salig onbewus is van die kultuuroorlog wat rondom hom/haar woed. Só ‘n persoon is verslaaf aan (sekere) beroepspolitici of politieke partye, die heersende Zeitgeist, en elke woord glo wat die hoofstroommedia aan hom opdis om maklik aan indoktrinasie en propaganda blootgestel te word. Hulle is oningelig en wíl nie ingelig word nie. Normies raak kwaad en gooi groente na die TV toe wanneer die jongste en vogue morele uitbarsting sy draai op die skerm maak maar los dit daar sodat dit nie sy huidige bestaan omkrap nie.

Red Pill
Wanneer ‘n Normie blootgestel word aan die realiteit van die onsmaaklike wêreld rondom hom en hy/sy self begin vrae vra oor die status quo en wanneer die narratief bevraagteken word. Meeste Normies sal liewers dood neerslaan as om die Rooi Pil te neem. Dink aan Neo in The MatrixRed Pill is waarheid, Blue Pill is om voort te gaan asof niks aan die gebeur is nie.

Black Pill
Kom gewoonlik na die Red Pill. Dit gebeur wanneer die persoon vrae begin vra en agterkom dat die narratief een kolossale leuen is, dat alles wat hy dink hy weet, vals is. Dit is op hierdie punt dat die persoon waarlik deel van die AltRight word. Hy/sy doen hulle eie navorsing, lees baie meer en gebruik sy eie intelligensie om sy besluite te maak en sy lewensuitkyk daarvolgens aan te pas. Neem ook aktief deel aan AltRight aktiwiteite.

Shitlording
‘n AltRight-aktiwiteit op sosiale media en op hoofstroommedia se kommentaarafdelings waarin skok-en-bewonderingstaktiek gebruik word om mense hardhandig tot ander insigte te bring, om liberale dwepers te koggel of om die absurditeit en huigelary van liberale/hoofstroom “konserwatiewe” aan die groot klok te hang. Dit is baie effektief en het daartoe aanleiding gegee dat die AltRight ‘n beweging geword het waarmee rekening gehou moet word.

Hierdie aksies het direk daartoe gelei dat Hillary Clinton van die AltRight notisie moes neem en daardeur ons by name te noem.

Baie AltRight-lede het ‘n talent hiervoor en dit is al wat hulle doen wat op sy beurt weer aanleiding gee dat die AltRight die reputasie “verdien” het van internettrolle en die mite geskep het van onvolwasse dom kinders wat in hulle ma se kelder woon. Ons lag hierdie af as banaal en sê dis vir die “lulz” (pret).

The Cathedral
Die bestaande establishment. In Amerika is daar geen werklike verskil tussen Demokrate en Republikeine nie. Hulle albei dien dieselfde meester en is maar eenvoudig net twee kante van dieselfde munt. So ook in Suid Afrika waar daar geen regte verskil tussen die DA en ANC is nie. Die beleidsrigtings van alle politieke partye is inklusief (gelykstelling van alle rasse en etnisiteit) en Polities Korrek.

Narratief
Die “aanvaarbare” manier van die wêreld sien en daaroor praat hetsy dit te doen het met rasseverhoudinge, seksuele oriëntasie, die gelykstelling van kulture, morele relatiwiteit of geskiedkundige revisionisme om die huidige Zeitgeist te pas. Baie nou verwant aan PK en word deur Sosialiste en Marxiste voorgeskryf.

Chan Island

Verwys na die 8chan /pol/ (politieke) internetbesprekingsbord. Dit is hier waar die AltRight hulle aksie beplan en uitvoering daaraan gee. Dit is heeltemal anoniem.

Liberale het die wêreld so verfonkfaai dat die AltRight hier is om te bly. Trump se verkiesing sal slegs die eerste veldslag wees in ‘n lang en uitgebreide kultuuroorlog. Om te glo die AltRight sal sommer net verdwyn na 8 November, is iets waarop linkses hoop maar wat nie gaan gebeur nie.

Ons kan nie. Vir 70 jaar het Sosialisme/Marxisme vrye teuels gehad om die wêreld te verander in ‘n vreemde en sieldodende plek wat op die randjie van ‘n afgrond staan. Die AltRight sal alles in hulle vermoë doen om beskawing in ‘n nuwe rigting te lei. Daar gaan baie ongevalle wees, baie politici gaan nog toesprake lewer wat presies soos die van Hillary Clinton klink, baie “burgerregte-organisasies” gaan aanvoer ons is “randeierfigure”. Feit van die saak is, hulle is verantwoordelik vir ons skepping en noudat ons hier is gaan die poppe dans en ons gaan pret hê terwyl ons dit doen.

Om self ondersoek in te stel na die AltRight-verskynsel volg gerus vir Dan Roodt op American Rennaisance (Amren), The Right Stuff, Breitbart, Vox Popoli, Vox Day, Amerika Blog, Danger and Play, Alternative Right Blog, Virginia Dare, Red Ice Radio, American Thinker, Radix Journal, National Policy Institute en nog baie meer.

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.