Wat is die ‘AltRight’?

Donderdag die 25ste Augustus 2016 kan volgens alle aanduidings as ‘n waterskeidingsoomblik in ons politieke, filosofiese en ideologiese diskoers wêreldwyd gesien word, want Donderdag het Hillary Rodham Clinton legitimiteit aan ‘n voorheen taamlik onbekende ideologiese groepering gegee deur hulle op die naam te noem en daarna te kere te gaan soos ‘n hondsdol straatbrak.

Dat sy tydens haar toespraak haar telkemale moes beroep op die ad hominem van “rassis” en “rassisme” – woorde wat sy herhaaldelik ingespan het – dui eenvoudig daarop dat sy a) nie die groepering verstaan nie en b) dat sy intellektueel nie opgewasse is vir die oorlog wat hierdie groep teenoor haar en enige linkse groepe voer nie. En maak geen fout nie dit is ‘n oorlog… ‘n kultuuroorlog.

Ek verwys natuurlik na die AltRight – ‘n organisasie wat die kuberruim hulle eie gemaak het en beide linkse ideoloë en establishmentpolitici verwar om elke hoek en draai. Die AltRight vind dit prettig om hierdie ideoloë en politici te koggel, om hulle dubbele standaarde uit te wys, om ongemaklike vrae te vra en om die belaglikheid van hulle kernwaardes onder die vergrootglas te sit.

Daarvoor gebruik hulle die linkses se eie taktiek teen hulle – net baie meer suksesvol. Die vaandeldraer is die meem [‘meme’ in Engels] van Pepe die Padda – ‘n figuur wat menige slinkse linkse al aan sy ontbytgraan laat stik het by aanskoue van sy politiek inkorrekte gelaat.

Wat is die AltRight? Dis ‘n moeilike vraag juis omdat die AltRight geen kerngroep verteenwoordig nie. Hulle bestaan uit ‘n losse konstellasie liberaliste (nie liberale nie), paleo-konserwatiewe, traditionaliste, voorstanders van die monargie, nasionaliste ens.

Die AltRight is wat genoem kan word ‘n “groot tent” filosofiese organisasie. Eenvoudig is dit ‘n samevoeging van verskillende ideologiese groeperings met die mantra “geen vyand aan die (my) regterkant nie”. Dit beteken dat solank as wat daar ‘n oorvleueling is van een of ander sleutelgedagte, sal daar saamgewerk word.

Maar, soos in die geval van hoofstroomkonserwatiewe en RINO (Republican In Name Only) binne die GOP, sal die AltRight nie huiwer om hierdie groepe aan dieselfde blootse taktiek bloot te stel wat gewoonlik vir Liberale gereserveer word nie.

‘n Groot beweegrede vir die totstandkoming van die AltRight is dat die hoofstroom konserwatiewe beweging, gegrond in William Buckley se konserwatiewe skrywes en filosofie, vergeet het dat die politiese waardes wat hulle uitdra gesetel is in ‘n kultuur wat hulle in gebreke gebly het om te verdedig.

Om konserwatief te wees is om die goeie te beskerm en te koester en hulle het nie een van die twee gedoen nie. Wat hulle wel gedoen het is om stuk-stuk toegewings te maak aan Sosialiste en Marxiste en het daardeur die Overton-venster te ver links te laat verskuif wat gelei het daartoe dat die Westerse beskawing siek en sterwend is.

Die fout wat linkses, establishmentpolitici en die werfbobbejane van die hoofstroommedia maak is om aan te neem dat die AltRight ‘n Amerikaanse verskynsel is en dat hulle of werklose of lae inkomste blanke “millenial” mans is wat nog steeds by ma aan huis woon en verslaaf is aan Anime-pornografie terwyl hulle Ramennoedels opslurp.

Sommige pratende koppe het die AltRight summier afgemaak as lae-IK wit gemors. Die grootste wanpersepsie is dat die AltRight ‘n eenmalige verskynsel is wat die verkiesing van Donald Trump as President van die VSA as oogmerk het.

Maar die AltRight is ‘n wêreldwye beweging – selfs in Suid Afrika – wat bestaan uit opgevoede, maar nie noodwendig gegradueerde nie, middelklas wit mans en vrouens wat met afgryse toekyk hoe hulle ras, kultuur en lewenswyse afgebreek word, hoe hulle skielik as die grootste euwel in die geskiedenis van die mensdom afgemaak word en pa moet staan vir elke wandaad van ander etniese groepe en rasse terwyl hulle stil moet bly oor duidelike probleme met die huidige Zeitgeist.

Binne die range van die groepe is daar intellektuele denkers, mediapersoonlikhede, vermaaklikheidspersoonlikhede, skrywers, sakelui, akademici, wetenskaplikes en ongelukkig ‘n paar verdwaalde “Stormfags”. Elkeen het ‘n gesamentlike doelstelling waarna toe beweeg word sonder sentrale beheer.

Dit is uniek in die geskiedenis van enige filosofiese/ideologiese/politieke beweging – daar is geen leiers nie, of almal kan leiers wees.

Soos ek hierbo vermeld het bestaan die AltRight uit ‘n groot groep verskillende filosofiese skole maar daar is oorvleuelende idees wat die verskillende groepe in staat stel om saam te werk. Wat is hierdie idees, waaraan onderwerp die AltRight homself as daar geen sentrale tema is om leiding te gee nie?

Eenvoudig: Gelykheid is ‘n hersenskim wat slegs kan oorleef in die delusie wat deur Sosialisme/Marxisme geskep word. Mense verskil vanaf geboorte in intelligensie, vermoë, karakter, durf en dit lei uiteindelik tot die mate van sukses wat ‘n mens beleef. Indien jy meer suksesvol wil wees as wat bg jou toelaat sal jy soveel harder daarvoor moet werk.

Hiërargie is noodsaaklik – daarsonder kan meriete nie as maatstaf gebruik word nie en sal die samelewing uiteindelik ontaard in die orgie van nihilisme wat ons nou aanskou waar ‘n Kakistokrasie – en uiteindelike verval van ons samelewing – die enigste logiese uiteinde kan wees.

Die geslagte verskil – mans en vrouens verskil natuurlik. Hierdie verskille is deur duisende jare van ontwikkeling verfyn. Hierdeur het mans en vroue verskillende kenmerke en vermoë wat gemik is op ‘n veilige en gesonde samelewing waar elkeen sy unieke rol vertolk en waardeur die spesie kan oorleef. Feminisme en die seksuele rewolusie, deur die afbreek van heteroseksuele monogamie, het rampspoedige gevolge ingehou vir die geslagte en die verhoudings tussen die twee.

Daar is slegs twee geslagte en een seksuele oriëntering – die res is nonsens wat die delusies van ‘n geestesieke en losbandige minderheid voed.

Moraliteit is belangrik en afwykende ontaarding bestaan – maak nie saak hoe daar gepoog word om die abnormale as normaal te laat herklassifiseer nie, dit maak geen verskil dat dit verkeerd en onnatuurlik is nie. Die rand van die afgrond is bereik met homoseksualiteit wat deur die hoofstroom as normaal en natuurlik aanvaar is. Hierna was geen taboe meer onbereikbaar nie en ons sien dat daar tans gepoog word om pedofilie as normaal, natuurlik en aanvaarbaar te maak. Wat is volgende? Bestialiteit? Nekrofilie?

Alle kulture is nie gelyk nie en ons is onder geen verpligting om ander se kulture as gelyk aan ons eie te aanvaar nie. Verskillende etniese groepe het vinniger ontwikkel as ander en daar is geen rede om ‘n kultuur wat nooit verby die steentydperk ontwikkel het nie, gelyk te stel aan die Europese of Oosterse kulture nie. Ons erken dat Oosterse kulture duisende jare voor ons eie ontwikkel het en dat die gelykstelling van ons Europese kultuur aan Oosterse kultuur ‘n klap in die gesig is van die Oosterlinge wat hulle kultuur help ontwikkel het.

Die mens is nie inherent goed nie maar inherent sleg. Dit is deur persoonlike ontwikkeling, moeite en harde werk dat die mens homself verbeter.

Daar is meer om voor te lewe as leë materialisme.

Vryheid is ‘n verantwoordelikheid en nie ‘n reg nie. Die vryheid van te veel onbevoegde mense om verkeerde besluite te neem is rampspoedig vir die vryheid van deugsame en verantwoordelike lede van die samelewing.

As ons ‘n demokratiese samelewing moet wees moet die vryheid om daaraan deel te neem ingeperk word. Universele demokrasie is ‘n ramp waar die onbevoegde lui massas die produktiewe minderheid onderwerp aan hulle wil.

Die wit ras is belangrik en is onder beleg. Die linkse leer van rasbeheptheid ten gunste van nie-blankes alleenlik, die produk van dekolonisasie en die oorwinning van die egalitariese oor nasionalisme na die Tweede Wêreldoorlog, moet verwerp word en wittes moet beheer terugneem om hulle eie sake te bestuur.

‘n Bestel waar wittes nie toegelaat word om kollektiewe belange te hê nie, maar elke ander etniese en rasse groep word wel toegelaat, is eenvoudig nie aanvaarbaar nie.

Beskawing is kosbaar. Dit het duisende jare se ontwikkeling geneem om ons beskawing te kry waar hy is, die verwerping daarvan ten gunste van ‘n beskawing, of die gelykstelling daaraan, wat nooit die wiel kon ontwikkel nie is verfoeilik.

Ras en etnisiteit is ‘n realiteit. Dit is gegrond in wetenskap en empiriese waarneming. Dit is nie ‘n sosiale konstruk nie. Vlakke van beskawing, kultuur en morele waardes bepaal sukses.

Die AltRight sal saam met ander rasse en/of etniese groepe werk indien ‘n gemeenskaplike doelwit nagestreef word, maar sal nooit ander groepe insluit binne die beweging self nie.

Die onderdrukking van een groep deur ‘n ander is iets waaraan alle ras en etniese groepe in die geskiedenis op een of ander stadium deelgeneem het. Om wittes alleen verantwoordelik te maak is ‘n bedrogspul. “Wit skuld” en “wit bevoorregting” is intellektueel, moreel en eties oneerlik en moet verwerp word met die nodige minagting wat dit verdien.

In ‘n Suid-Afrikaanse konteks beteken dit dat “Apartheidskuld” verwerp moet word want niemand hou die Zoeloe verantwoordelik vir die Mfecane nie, niemand hou die ANC/SAKP verantwoordelik vir die “People’s War” nie en daar is definitief niemand wat die Britse Koninkryk verantwoordelik hou vir die Tweede Vryheidsoorlog en die konsentrasiekampe nie.

Die Joodse geskiedenis van 3000 jaar se oorlewing moet vir alle praktiese doeleindes oop wees vir bespreking aangesien hulle dit doen vir die oorlewing van hulle stam. Dit sluit vanselfsprekend die invloed wat Jode op die Westerse beskawing uitoefen in.

Die AltRight verwerp alle non audi alteram partum argumente en ad hominem uitdrukkings wat ten doel het om wittes verdag te maak, om patologiese altruïsme onder wittes te laat floreer of om debat te smoor. Die mees betekenislose skelwoorde soos “rassis”, “seksis”, “homofobie”, “islamofobie” en “anti-semiet” maar ook hope ander “kwetsende” woorde word hierby ingesluit.

Die AltRight verwerp politieke korrektheid in sy totaliteit. Politieke korrektheid (PK) is ontwerp om gesonde debat te smoor en die bestaande narratief te beskerm. Dit is outoritêr en verskil geensins van die taal wat voorheen deur Marxisme, Leninisme, Trotskyisme, Fanonisme en Maoïsme afgedwing is nie.

Omdat die AltRight werksaam is in die kuberruim beteken dit dat die leksikon ook vreemd voorkom. Hierdie woordeskat dui op baie spesifieke konsepte binne die AltRight-beweging. Ek sluit ‘n kort lys van die mees algemene terme in, in die hoop dat van die lesers wat wil aansluit by die beweging, nie te vreemd voel nie of dat ‘n ondernemende siel vir ons Afrikaanse neologismes van hierdie woorde kan uitdink.

Cuck
In terme van die woordeboek definisie sou hierdie beteken ‘n wit man wat toekyk terwyl sy vrou gemeenskap het met ‘n nie-blanke sonder om beswaar aan te teken of op te tree om sy waardigheid te beskerm. Vir die AltRight beteken dit enige wit persoon wat nie-blankes bevoordeel ten koste van sy eie ras, etnisiteit, kultuur en beskawing.

Kennelik ly hierdie persone aan patologiese altruïsme en/of ethnomasochisme en het ‘n obsessie met die eie ek (die EGO) en gee nie ‘n duit om oor die toekoms van hulle nasate nie.

Cuckservative
Soos bogenoemde maar doen homself/haarself voor as konserwatief, want ware hoofstroomkonserwatiewes sal hul verantwoordelikhede teenoor hulle kultuur, taal, ras en etnisiteit nie versaak nie. Dink aan FW de Klerk, Roelf Meyer, die VF+ of die oorblywende Broeders by Afriforum en Solidariteit. Die woord is ontwerp om skok en skaamte te veroorsaak.

Normie
‘n Normale persoon wat salig onbewus is van die kultuuroorlog wat rondom hom/haar woed. Só ‘n persoon is verslaaf aan (sekere) beroepspolitici of politieke partye, die heersende Zeitgeist, en elke woord glo wat die hoofstroommedia aan hom opdis om maklik aan indoktrinasie en propaganda blootgestel te word. Hulle is oningelig en wíl nie ingelig word nie. Normies raak kwaad en gooi groente na die TV toe wanneer die jongste en vogue morele uitbarsting sy draai op die skerm maak maar los dit daar sodat dit nie sy huidige bestaan omkrap nie.

Red Pill
Wanneer ‘n Normie blootgestel word aan die realiteit van die onsmaaklike wêreld rondom hom en hy/sy self begin vrae vra oor die status quo en wanneer die narratief bevraagteken word. Meeste Normies sal liewers dood neerslaan as om die Rooi Pil te neem. Dink aan Neo in The MatrixRed Pill is waarheid, Blue Pill is om voort te gaan asof niks aan die gebeur is nie.

Black Pill
Kom gewoonlik na die Red Pill. Dit gebeur wanneer die persoon vrae begin vra en agterkom dat die narratief een kolossale leuen is, dat alles wat hy dink hy weet, vals is. Dit is op hierdie punt dat die persoon waarlik deel van die AltRight word. Hy/sy doen hulle eie navorsing, lees baie meer en gebruik sy eie intelligensie om sy besluite te maak en sy lewensuitkyk daarvolgens aan te pas. Neem ook aktief deel aan AltRight aktiwiteite.

Shitlording
‘n AltRight-aktiwiteit op sosiale media en op hoofstroommedia se kommentaarafdelings waarin skok-en-bewonderingstaktiek gebruik word om mense hardhandig tot ander insigte te bring, om liberale dwepers te koggel of om die absurditeit en huigelary van liberale/hoofstroom “konserwatiewe” aan die groot klok te hang. Dit is baie effektief en het daartoe aanleiding gegee dat die AltRight ‘n beweging geword het waarmee rekening gehou moet word.

Hierdie aksies het direk daartoe gelei dat Hillary Clinton van die AltRight notisie moes neem en daardeur ons by name te noem.

Baie AltRight-lede het ‘n talent hiervoor en dit is al wat hulle doen wat op sy beurt weer aanleiding gee dat die AltRight die reputasie “verdien” het van internettrolle en die mite geskep het van onvolwasse dom kinders wat in hulle ma se kelder woon. Ons lag hierdie af as banaal en sê dis vir die “lulz” (pret).

The Cathedral
Die bestaande establishment. In Amerika is daar geen werklike verskil tussen Demokrate en Republikeine nie. Hulle albei dien dieselfde meester en is maar eenvoudig net twee kante van dieselfde munt. So ook in Suid Afrika waar daar geen regte verskil tussen die DA en ANC is nie. Die beleidsrigtings van alle politieke partye is inklusief (gelykstelling van alle rasse en etnisiteit) en Polities Korrek.

Narratief
Die “aanvaarbare” manier van die wêreld sien en daaroor praat hetsy dit te doen het met rasseverhoudinge, seksuele oriëntasie, die gelykstelling van kulture, morele relatiwiteit of geskiedkundige revisionisme om die huidige Zeitgeist te pas. Baie nou verwant aan PK en word deur Sosialiste en Marxiste voorgeskryf.

Chan Island

Verwys na die 8chan /pol/ (politieke) internetbesprekingsbord. Dit is hier waar die AltRight hulle aksie beplan en uitvoering daaraan gee. Dit is heeltemal anoniem.

Liberale het die wêreld so verfonkfaai dat die AltRight hier is om te bly. Trump se verkiesing sal slegs die eerste veldslag wees in ‘n lang en uitgebreide kultuuroorlog. Om te glo die AltRight sal sommer net verdwyn na 8 November, is iets waarop linkses hoop maar wat nie gaan gebeur nie.

Ons kan nie. Vir 70 jaar het Sosialisme/Marxisme vrye teuels gehad om die wêreld te verander in ‘n vreemde en sieldodende plek wat op die randjie van ‘n afgrond staan. Die AltRight sal alles in hulle vermoë doen om beskawing in ‘n nuwe rigting te lei. Daar gaan baie ongevalle wees, baie politici gaan nog toesprake lewer wat presies soos die van Hillary Clinton klink, baie “burgerregte-organisasies” gaan aanvoer ons is “randeierfigure”. Feit van die saak is, hulle is verantwoordelik vir ons skepping en noudat ons hier is gaan die poppe dans en ons gaan pret hê terwyl ons dit doen.

Om self ondersoek in te stel na die AltRight-verskynsel volg gerus vir Dan Roodt op American Rennaisance (Amren), The Right Stuff, Breitbart, Vox Popoli, Vox Day, Amerika Blog, Danger and Play, Alternative Right Blog, Virginia Dare, Red Ice Radio, American Thinker, Radix Journal, National Policy Institute en nog baie meer.

Neem deel aan die gesprek en lewer gerus hier onder kommentaar!

L.W. U gebruik die Disqus-kommentaarafdeling op eie risiko en PRAAG, die redaksie of enige verwante persone of entiteite aanvaar geen verantwoordelikheid vir u kommentaar en watter gevolge ook al daaruit mag voortspruit nie. Terselfdertyd vereis ons dat u ter wille van beskaafdheid, redelikheid en die gerief van ander gebruikers, u sal weerhou van kwetsende taalgebruik, vloekwoorde, persoonlike aanvalle op medegebruikers, twissoekery en algemene "trol"-gedrag. Enigeen wat só 'n laspos word, sal summier verbied word en sy IP-adres sal insgelyks versper word. Ons sal ook nie huiwer om, waar nodig, kriminele klagte aanhangig te maak teen individue wat hulle aan dreigemente, teistering of intimidasie skuldig maak nie.
 • Rutger

  Dankie! Nou verstaan ek dit beter. Nooit geweet wat die groen padda is nie!

  • Götterdammerung

   Pepe!

  • Albert Brenner

   Pepe is jou Pappa 😉

 • G

  Ek het al die swart pil gedrink. Wonderwerke vir my gesondheid gedoen.

 • Karel Combrinck

  ‘n Hoogs interessante artikel en vir my, in elkgeval, iets nuuts. By die eerste lees hiervan en geoordeel aan die kernbebeginsels wat gelys word, wil dit vir my lyk asof ek meer as genoeg elemente met die Altright in gemeen het om my heeltemal tuis in hulle geledere te laat voel. Inderdaad is daar omtrent nie een beginsel waarvan ek verskil nie.

  • Götterdammerung

   Ek en Albert Brenner is juis besig om die AltRight in SA bietjie meer “formeel” te organiseer – die 8chan/pol/ besprekingsblad het min of geen SAns op nie . Jy is ‘n goeie skrywer en sal ‘n aanwins wees om ons te help met ons bydraes tot die publikasies wat ek hierbo genoem het

 • Ou Transvaal

  Duidelike riglyne ; klink goed .
  Wat is julle siening rondom die Boerevolk groepe?

  • Götterdammerung

   Die AltRight as geheel ondersteun Europese beskawing. Daar word geen verskil getref tussen Amerikaner, Brit, Fransman, Duitser, Nederlander, Afrikaner of Boer. Ons voel dat Nasionalisme en die erkenning van verskillende etniese groepe die kwessie goed genoeg vir nou aanspreek. Omdat dit ‘n internasionale beweging is verstaan die groep as geheel die die verskil tussen Boer en Afrikaner of Flaam en Franse Belg nie. Almal is van Europese afkoms met n bree Europese beskawing

  • Albert Brenner

   Die #AltRight staan 100% agter die Boervolk. Ky maar net na ons TLs op Twitter.

 • Sonder dat ek dit geweet het is ek deel van ‘n Internasionaale organisasie, my slagveld is http://www.quora.com daar is hordes links geooreenteerde “cuck” of “cuckservatives” daar, na so twee of drie moeilike vrae ignoreer die ouens jou.
  Maar hier sien ons ook mos hoe hulle met die stert tussen die bene hardloop na ‘n ondeurdenkte reaksie…

 • Domkhonto

  Indien dit – ruik soos n witte, lyk soos n witte , optree soos n witte – dan is dit n witte !…( roos)

 • Wim

  Seker 90% van blankes is deel van hierdie alt-regse beweging sonder dat hulle dit weet.

 • Johanw

  Goeie artikel. Ek is in kontak met heelwat “altright” karakters in die internasionale gemeenskap en die sentimente in die artikel en nog meer is sterk op die voorgrond. Die vraag kom egter weer op – Wanneer is ons moeg gepraat? As daar nie saam gebou word nie word daar saam gepraat.

  • Se ek ook maar vir nou krap ons die Linkses se gatte

   • Albert Brenner

    Jip, om te trol is n uiters effektiewe metode om polititiese korrektheid te befonkfaai. Veral as dit by cuckservatives (Afrikaans; kloekservatiewe) kom…

  • Jochen Peiper

   Kyk wat AltRegs doen en begin dit self toepas. Onthou hulle het begin met Moldburg en Cernovic en Land en ‘n klein groepie manne…
   En nou oorheers hulle Twitter en Facebook en media kommentaar in die VSA.
   Geen liberale kommentator kan hulle bek rek oor enige iets nie en dan oorval ‘n hele oseaan AltRegs hulle. Dis die briljantheid daarvan. AltRegs in die VSA IS NIE ‘n georganuuseerde groep nie. Dis net individue wat saamstem oor goed. Dis EINTLIK ideaal geskik vir ons. Boere sukkel maar om saam te stem (saamstaan is al ‘n vloekwoord) so hoekom “saamstaan” as ons net ooreen kan kom om as individue hierdie geveg te veg. Soos Andries Pretorius in dien 1850s en Paul Kruger in die 1870s sal daar weldra iemand na vore tree soos Trump het. In die tussen tyd.
   Kry programme wat jou anoniem hou, kry twitter en LOOI hulle. Kyk hoe het ‘n anonieme AltREgs meisie ons eie Panyaza Lesufi LUR vir Gauteng Onderwys aangevat… dink daaraan as 1000 AltRegs mense dit doen en net elkeen twee keer aan hom pos… want dis min of meer wat in Amerika gebeur. Liberale media persoonlikhede word letterlik van sosiale media afgedryf
   http://www.news24.com/SouthAfrica/News/gauteng-education-mec-takes-on-twitter-racist-20160626

   Dink aan die mag wat ons het….

  • Albert Brenner

   “Wanneer is ons moeg gepraat?”

   Ons lewe in n nuwe era… waarin die mag van sosiale media heeltemal onderskat word. Lees gerus my rubriek ‘Chan Island’.

   In korte; die meem “gepraat” het (90%) Donald Trump, iemand wat sy eie mense se belange bo die belange van globaliste’ stel, tot die magtigste man op aarde gemaak.

   praag.org/?cat=3758

 • Albert Brenner

  Uitstekende skrywe!

  Ons tyd het gekom 🙂

  #MAGA

  Make Afrikaners Great Again

 • Morne Nolan

  Praag = 10/10, netwerkie24ANC gatkruipers = 0.
  Dankie vir die insigewende artikel. Een om die brein te laat werk, aan die anderkant is netwerkie24 se politieke artikels net lagwekkende kakpot materiaal. Ek verneem nadat ou Maxie se tjank afgetrap is het netwerkie24 n’ nuwe liberal nikswerd gekry om n’ weeklikse rubriekie te skryf, kan nie wag vir die pot snert nie, as jy luister wat die perd kwytraak op radio dan weet jy sommer netwerkie24 is absoluut desperaat. Maar nuwe kakpot materiaal is altyd welkom, dit laat daai dik drolle afgly soos n’ ride op sun city se supertube.

  • Ek ondersteun jou entosiasme, maar verafsku jou swak taal gebruik.

   • Jochen Peiper

    Welkom aan AltRegs…
    Skok is maar deel van die tegniek.

   • Albert Brenner

    Andy, gaan loer maar gerus op /pol/ en /b/ van beide 4&8chan. Die gebruik van ‘kru’ taal is juis n #AltRight taktiek… die natuurlike uitvloeisel/teen-reaksie na amper 3 dekades van politiese korrektheid.

    Ergo, sien dit as n ‘uitlaatklep’… en moenie te vinnig op die höe perdtjie spring – want juis laasgenoemde is n taktiek wat die Katedraal gebruik om te ‘deugde-sein’ dat hulle (linksgestremdes) ‘beter en slimmer en meer klas’ het as die ‘dom’ werkersklas wit mense.

   • Morne Nolan

    Ag ou Andy, jy is een van daai devil dodger tipe. Doen jouself n’ guns oubaas en moet nie my kommentaar lees nie. Doen wat jy goed doen en kruip gat by jou hero rifruggietjie.

    • Hi ou Morne,
     shoe maar jy oefen hard om deel te word van die AltRight groep, foeitog.
     Jy kul jouself as jy dink ek gaan verder enige van jou swak kommentare lees.
     Daar is in elkgeval niks leersaam of opbouend in nie, so gaan soek maar vir jou ander weivelde tussen die libs.

 • Chris111

  Onthou die redes vir die sluit van komentare op nuus berigte in alle hoofstroom media.Dieselfde woorde wat HC ook gebruik het.”rassiste”
  Als taktiek om altright te beveg.

  • Albert Brenner

   Juis! Maar ons wen ELKE keer as die hoofstroom media nog n kommentaar afdeling sluit… want word die leser geforseer om alternatiewe media te soek om hulle menings te kan lug.

 • Jochen Peiper

  Die ad hominem “rasis” herinner my aan die onvermoë asook onbegrip dat dit nie meer werk nie herinner sterk aan die trae en onbeholpe reaksie van die Ou Calvinistiese Amerikaanse Establishment van die 1950s se onvermoë om te reageer op die sosialisme rock en roll en vrye seks kultuur van die laat 1950s en 1960s.

  Daai siek 1960 kultuur is nou die Establishment en hulle besef dit nie. Waar daardie ou argument gekom het dat “Rock en Roll is the devil’s music” en “sex is sin and you’re a whore who will go to hell” en “man must earn through hard work” argumente 100% gefaal het was die juiste onvermoë van daardie kultuur om te besef dat die waardes wat kosbaar is vir hulle nie eers saakmaak aan die opkemende hippies nie.

  Daardie ou hippies se hele kultuur het ook op die ou end net beteken dat hulle moes staatmaak op een ou ad hominem “Racistracistracist!!” soos die ou 1950s mense “Satansatansatan!” geskree het.

  Dis bewys dat die Establishment niie besef dat tye verander nie. Hulle idees word ontleed en nagegaan en getoets en ‘n nuwe generasie rebelle steur hulle nie aan die Establishment konvensies nie. In plaas van eers reageer op “Racistracistracist!” reageer Altregs daarop soos hippies reageer het op “Satansatansatan”.

  Daar is ‘n “disconnect” tussen die Establishment en wat saakmaak aan die AltRegs generasie. En AltRegs reageer nie eers op “Racistracistracist” meer nie… instede daarvan, soos die hippies… gaan hulle direk oor na die aanval en val die hoekstene van die bestaande liberale Establishment hard en onverpoos aan… en ontbloot die skeinheiligheid en valsheid daarvan en in plaas van “tadaaa!” skree soos die konserwatiewe opponente van die verlede…. bespot hulle dit en llag daarvoor en verkkleineer dit soos hipies gemaak het met “Satansatansatan!”. Dis eintlik lagwekkend om te sien hoe die ou hippies nie besef hule eie spel word met hulle gespeel nie.

 • Rifrug

  ” … woorde wat sy herhaadelik ingespan het …” – ‘herhaaldelik’

 • Thys Du Plessis

  Kan iemand my so bietjie inlig oor die godsbeskouing van die AltRight beweging?

  • Götterdammerung

   Die AltRight onderskei nie tussen gelowe nie. Onder die lede is paganiste, ateiste en Christene. Wat die AltRight almal eens is, is dat Europese beskawing ‘n Christelike morele grondslag het. Ons verwerp wat ons noem “Churchian cuckservatives in the Church of Being Nice” m.a.w. ons verwerp die moderne Kerk en volgelinge se tendens om moreel verwerplike standpunte as normaal te aanvaar bv gay huwelik, aborsie, die seksuele revolusie ens. Een van die leidende ligte is Vox Day wat diep Christelik is en die boek “The Irrational Atheist” geskryf het

   • Thys Du Plessis

    Dankie.

   • Thys Du Plessis

    As ek dus reg verstaan word die beginsels van die God van die Bybel of dan meeste daarvan as riglyn vormend beskou, maar die God self word nie noodwendig erken nie aangesien Hy nie die grondslag van die beweging vorm nie. Die grondslag is eerder n regsgesinde en westers moreel behoudende wil en strewe.

    • Götterdammerung

     Ja en nee. Die AltRight raak nie betrokke by debatte rondom die bestaan van God nie – dit is elke persoon se eie besluit. Selfs die ateiste in die geledere verstaan dit so. Ons val wel militante ateiste sooos Dawkins en kie aan omdat hulle God se bestaan in twyfel trek en daardeur die Europese morele grondslag in twyfel trek. Jy sal dan selfs opmerk dat randfigure soos die “flaming faggot” Milo Yianopoulus nooit ooit iets kontra die bestaan van God of die Christelike grondslag sal uiter nie, inteendeel is sy skrywes gevul met verwysing na God en daardie grondslag

     Wat die AltRight streng is, is anti-Islam

     • Thys Du Plessis

      Ok ek dink ek verstaan. Die anti Islam is heel logies gegewe die grondslag. Het jy al “The Greatest Story Never Told” ( http://thegreateststorynevertold.tv/ ) gekyk? Volgens hierdie dokumentêr en ek glo dit is meer akkuraat as die meeste ander bronne, is die opbou en herstel van Duitsland na die bewindaanvaarding van die Nazi’s grootliks toe te skryf aan in my oe hoogs edele beginsels soos die uitroei van gruwels en die verdelging van onregverdige verdrukkinge soos bv. rente op geleende geld. Hierdie was mooi beginsels waarvan die vrug nie geïgnoreer kan word nie al is dit deur die wêreld n bose kleur gegee.

     • Götterdammerung

      Ek is vertroud met “The Greatest Story Never Told”. Soos ek hierbo aangedui het is Jode en spesifiek die WWOII nie verhewe bo bespreking nie. Gelukkig laat dit liberale toe om die AltRight aan Nazi te koppel wat dan in opsig self die taboe verbreek. Andrew Auenheimer (gaan by die naam van Rabite) het bv elke Universiteit in Amerika se publieke drukkers “gehack” en ‘n pamflet uitgedruk was se “Hitler did nothing wrong”. Die reaksie het onmiddelik die taboe rondom die Holohoax verbreek

     • Thys Du Plessis

      Net vir helderheid die anti Islamitiese sentiment is dit net vanweë die verskil in morele waardes, sedes en beginsels of ook vanweë die fundamentalisme daarvan?

     • Götterdammerung

      Ons is van die opinie Islam is nie ‘n geloof nie maar ‘n totalitere politiese ideologie wat nie anpasbaar is met Europese beskawing nie

     • Thys Du Plessis

      Om terug te kom na WWII die stelling “Hitler did nothing wrong” as dit waar is waarom was die gevolge van die oorlog dan vir Duitsland so vernietigend? Moontlik moet ek eers vra glo jy in die God van die Bybel en dat Hy die God van Bloedrivier is.

     • Albert Brenner

      Is jy n evangelicuck (Afrikaans; evangeliekloek) soos die perd?

     • Thys Du Plessis

      Albert wat laat jou o dink, moet nou nie soos Hillary en haar maats maak en “rassis” skreeu nie jy het geen idee waarvoor ek staan nie, en as die Alt-Regses hulle beroep op morele waardes waarom plaas jy sulke lae vlak absurde en vulgêre kommentaar, kan jy nie soos n beskaafde redeneer nie? Ek sou hoop dat julle darem n beginsel teen vulgariteit het. Antwoorde eerder die vraag.

     • Albert Brenner

      Liewe Thys. Sien jy hoe maklik ek jou ‘getrigger’ het met n eenvoudige prentjie?

      Sien dit as n NB #AltRight les… in terme van hoe die Katerdraal regses soos ons se monde al 3 dekades lank summier snoer deur ons eenvoudig te ‘trigger’ met die woord RASSIS!

      In korte; in die #AltRight word ALLE pogings om taal te polisieeer onmiddelik as n teken van swakheid gesien. Ons VAL AAN, ons verdedig NOOIT NIE! Dit is die ENIGSTE manier om die narratief te swaai in ons guns.

      Dus; kry vir n anon rekening op sosiaale media…. en laat al die frustrasies uit wat jy die afgelope 30 jare moes onderdruk het 🙂 Dis flippen lekker sports, en werk soos n bom!

     • Albert Brenner

      Net vir jou 😉

      *koggel net*

     • Jochen Peiper

      Ja laat die cuckies maar weg wees.
      As jy jou ne vereenselwig nie is jy die probleem nie AltRegs nie.
      JY.
      Verdeel = vyand.
      AltRegs val vyande oor en oor aan deur hulle idees te verkelineer en terg…
      Vyande is lliberale en… soos Thys… cuckies wat te dom is om te besef hulle tyd is verby.

     • Thys Du Plessis

      Wat n slim plan ek het nog nooi so daaraan gedink nie, dan is jy nooit verkeerd nie en hoef jy ook nie te wonder of jy reg is nie, jy is amper soos n god.

     • Albert Brenner

      Die #AltRight het net een god, Harambe (RIV).

     • Ruben Schoeman

      Thys ek stem saam met jou en weet ook dat jy met baie van die beweging se punte saam stem. Maar wat Albert nie verstaan nie is dat jou geloof jou nie toelaat om soos n barbaar op te tree nie. Ek verstaan hulle punt om vuur met vuur te bestry maar sê vir n oomblik hulle wen die geveg? Wat dan? Gaan my en jou God weer net verwerp word in die skole en regering. Gaan ons moet ons geloof eenkant toe stoot om hulle gevoelens te spaar. Gaan my seun geleer word dat hy niks meer werd is as n dier in die veld nie.

      En as ek nie in jou kant is nie is ek niks beter as n ver linkse liberaal nie? En dit gee jou die reg om my te vloek en skel.

      Een laaste ding Albert. Jy moet weet seun, dat daar ouer mense op praag is wat hierdie komentaar lees en dat jou beweging nie n verskoning is om jouself soos n werf bobbejaan te gedra met jou vieslike taal.
      Gedra jouself hier uit respek vir die ander mense.

     • Albert Brenner

      “Gedra jouself hier uit respek vir die ander mense”.

      Lmga!

      Jy beter bitter vinnig wakker skrik, mannetjie. Jou buffel/boelieagtige Broederbond NGK dom klont dominee houding werk miskien op jou kinders…. maar BESLIS nie op my nie.

      Ek is n middlejarige man, en laat my definitief nie my gedrag voorskryf van/deur n geslag, die FW geslag, wat daarvoor verantwoordelik is dat die eens MAGTIGE BOER nou soos slawe vir die #IK69 Bantu moet werk.

      Ergo…

     • Albert Brenner

      “Gaan my seun geleer word dat hy niks meer werd is as n dier in die veld nie.”

      Gaan leer liewer jou seun om te veg….. soos die ‘dier’ … die LEEU.

      … of dink jy jy is is n goeie vader om jou seun as SKAAP groot te maak?!

      Huh, kloekserwatief?!

     • Albert Brenner

      “Een laaste ding Albert. Jy moet weet seun,”

      Sjoe, pielneus… die laaste keer toe iemand my “seun” genoem het, het ek as 18-jarige in Angola gaan veg…. om sy Broederbond werkie innie staatsdiens te beskerm.

      Dink daaraan, moegoe… terwyl jy in jou FW geslag geborgde strandhuis jouself vet vreet…. terwyl 1 miljoen Afrikaners al die land verlaat het, 15% van alle Afrikaners in squatter kampe lewe, en jy net net jou EIE klein ´kinders oor Kersfees kan sien…. omdat hulle in flippen Dubai n lewe probeer maak vir hulself…. en JOU kleinkinders, jou selfsugtige FW geslag hond!

     • Ruben Schoeman

      Regtig seun. Wat laat jou dink ek besit enige eindom in Suid Afrika ek was uit skool uit gegooi omdat BEE my pa daai tyd sy werk gekos het. Ek het as n 14 jarige seun gewerk op n plaas om te help oorleef. Ek is n regte boerseun van die Vrystaat wat my God vertrou bo alles. Staan saam jou godelose maaitjies en ek sal saam met my Vader staan wat my verlossing sal gee. Jy het nadat jy n eed af gelê het om hierdie land te beskerm net so jou wapen neer gelê en die land vir swart mense gegee. Dankie jou hanskakie.

     • Albert Brenner

      Regtig, mannetjie. Maar wag, natuurlik is jy reg. Die verantwoordelikheid om die land te red daai tyd was 100% op die skouers van 18-jarige dienspligtiges soos ekke. Al die top FW geslag offisiere en politici was 100% onskuldig aan ALLES wat gebeur het.

      Sjoe knattertjie, het jy n naam vir daai wereld waarin jy lewe?

     • Albert Brenner

      “Gedra jouself hier uit respek vir die ander mense”

      JY het nie my respek, blou Pil moegoe.

     • Thys Du Plessis

      Ruben die hartseer is dat mense wat n regse hart het en nou wakker word rakende die dwaasheid van die wêreld, mense wat die tugtende hand van God begin ervaar en die foute begin soek deur bewegings soos die mislei word tot verdere sonde, in plaas daarvan dat hulle die aangesig van God soek, soek hulle organisasies om hulle te bevry. Ek is lief vir my volk en dit is vir my n bitter pil om te sien hoe hulle agter ligsinnige mense aanloop.

      Oor jou scenario van sou hulle in beheer kom wat dan, wel die regse goddeloos was nog altyd meer militant as die liberale, humanistiese goddelose, en die geskiedenis en dit wat ek en jy op hierdie forum ervaar verskil nie sou hulle in beheer kom wat nie onmoontlik is nie kan ons ons maar regmaak vir n baie meer direkte en fisiese vervolging as wat ons nou onder die humaniste ervaar.

      Ek het gehoop daar sou meer rasionaliteit by die beweging wees, maar die oorverdowend stilte van die ander volgelinge oor die vulgêre kommentaar van Albert, en die rasionaal van ons beantwoord nie vrae nie, ons val net aan bewys die teendeel. Dit maak dit onmoontlik vir so n beweging om moreel te vorder en sal hulle stagneer by die morele waardes wat hulle tans het en daarom nie n die vaste fondasie waarop die waardes gebou is verstaan en nuttig nie. Hierdie fondasie losheid, hierdie huis op sand gebou sal nie staan wanneer die vloedwaters kom nie. As hulle tog maar net wou besef dat dit waarvoor hulle staan 90% korrek is, maar sonder om dieper te grawe sal dit soos so baie vorige kere nie bly staan nie.

      Arme albert is so behep met sy bietjie kennis wat hy al het dat hy nie besef dat, daar baie meer is nie, omdat hy nou deur die broederbond en kie gesien het dink hy, hy is heldersiende en nou is almal wat nie soos hy dink nie sommer broederbond en vrymesselaar. Dit is een van ons groot ondergang wat die bose so suksesvol gebruik omdat mense nie die Bybel as maatstaf gebruik nie maar hulle eie gedagtes. Hulle het nou agtergekom die badwater is vuil en nou gooi hulle die kind saam met die badwater uit, oor 20 jaar kom hulle agter hulle het die kind saam uitgegooi en dan kry die feit dat die vuil badwater uitgegooi is weer die skuld dat die kind verlore gegaan het en begin ons die siklus weer van voor af en word al die drek weer in die badwater terug gegooi. Met elke omslag van rigting vloei die bloed en lag die Edomiete (Joode) hulle alie af en maak geld soos bossies.

     • Albert Brenner

      Ag shame, ou Thysie. Voer jy nog steeds selfgesprekke… o alwetende beste Christen op Aarde?

      Vat nou n bietjie advies van n “dom goddelose” perd soos ek; Dink voor jy praat. Doen navorsing voordat jy oordeel.

     • Thys Du Plessis

      Albert om op jou vlak kommentaar te reageer: Gaan lees Deuteronomium 7 as jy n 1953 Bybel besit, dit is vandag nog net so geldig soos toe dit geskryf is. Julle probleem egter is dat julle te lafhartig is om daarvoor te staan nou soek julle die guns van goddelose mense.

     • Albert Brenner

      Luister nou baie mooi, normie. As jy dink jy kan my slaan met Bybel versies om jou status as ‘beter-Christen’ te sein, dan is jy regtig in vir n groot paklslae.

      Die tyd waar Broederbond NGK dominees en sekuler-humanistiese ‘Christen’ akademikuste soos Willie Esterhuyse en Anton van Nierkerk aan ALMAL voorskryf wat Christenskap is, is lankal verby.

     • Thys Du Plessis

      Is die res van julle Alt-Regses gediend met die man se tiepe kommentaar? Albert ek voel jammer vir jou want jy verstaan so bitter min en as jy so bly is daar so bitter min hoop vir jou. Ek wet jou jy het nie eers daardie gedeelte gaan lees nie want jy weet duidelik nie wat daar staan nie.

     • Albert Brenner

      Ag shame… kyk hoe speel ou Thysie nou die arme ‘slagoffer’.

      Pateties!

      Dus; todat jy n paar eiers gegroei het, kan jy…

     • Albert Brenner

     • Thys Du Plessis

      Nee wat lyk my julle is onoorwinbaar, wel in daai geval sien julle weer as julle die dag die wêreld regeer. Moontlik is julle dan meer kwesbaar.

     • Albert Brenner

      Gaan kyk n bietjie DIEP in jou eie siel, sfinkter elfie.

      Jou arrogante aaname dat jy n beter Christen is as ekke, en 100% van die miljoene #AltRight mense wereldwyd, skreeu teen alle wysheid/lesse en beginsels wat in ELKE liewe vers in die Bybel staan.

      Ergo, LEER weer nederigheid!

      *d**s*

     • Jochen Peiper

      In AltRegs is dit nie oop vir bespreking nie. Elke persoon bepaal sy eie geloofsbeginsels, maar Christelike tradisionele geloofsbeginsels is belangrik. So ek mag aan jou erken dat ek glo in die God van die Bybel en Bloedrivier maar nie ale AltRegs aanhangers sal daarmee saamstem nie. “Hitler did nothing wrong” is wat dit sê dit is. Dis nie oop vir debat of bespreking nie. Dit is. Duitsland deur andere met vernietigende ideologie vernietig en nie Hitler nie.
      In AltRegs antwoord jy nie vra nie jy val aan…
      Die vraag hoort eerder te wees het Hitler Duitsland vernietig? Nee. Liberale en kommuniste het.
      Glo jy in die God van die Bybel en Bloedrivier? Solank jy tradisionele Christele waardes aanvaar en nie in die bloedgod se sekte van “allah” glo nie kan ons praat. In die opsig is tradisionele Katoliekisme nie deel van die Bloedsverbond nie, maar in ‘n Europese sin verteenwoordig dit tradisionele Christeleike waardes en in daardie opsig (Onthou! Nie die moderne pous se polkitieke sieninge nie!!!) is dit ook vereenselwigbaar met AltRegs.

     • Albert Brenner

      Juis. ‘Geen vyande na regs’ is die AltRight se wenresep. Onderlinge verskille kan uitgesorteer word sodra ons die Kultuur Oorlog gewen het.

      PS. 80% van die AltRight is Christen… en van die is 60% Katoliek.

     • Thys Du Plessis

      Dankie Jochen, vir die beskaafde en reguit antwoord ek waardeer.
      Uit jou antwoord is dit duidelik dat Alt-Regs net soos New-Liberal n sekere doel voor oe gestel het dit as fundamenteel en onwrikbaar beskou en nie bereid is om daaroor te redeneer rakende die geldigheid daarvan nie.
      Hieruit kan ek dus onomwonde se dat ek my volkome distansieer van die beweging en so behoort elke ware gelowige (wat glo in die God van die Bybel as die God van Bloedrivier) aangesien elke ware gelowige in terme van die beweging se leksikon n Cuck sou wees. Laat ek verduidelik. Die ware gelowige net soos die Alt-Regs en New-Lib het n vaste stel reëls wat onbuigbaar en ononderhandelbaar is. Anders as die ander egter is hierdie stel reëls goed beskryf en ingegee nie deur n mens nie maar deur die Skepper self wat die grond en absolute fondasie van ons beweging vorm. Hierdie reëls is egter bewysbaar deur geskiedkundige gebeure wat deur die hand van God gevorm is.
      Onder andere stel hierdie stel reëls die volgende:

      1. Mat 10:32 Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.
      Mat 10:33 Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.
      Mat 10:34 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.
      Die redes waarom die kommunisme en liberalisme sterk genoeg was om Duitsland te vernietig is nie belangrik nie.

      Die Alt-Regs onderskryf nie hierdie reël nie maar bely dat die setel vir bevryding eerder in die gemeenskaplike doel van mens begeertes lê en die betrokkenheid van God of die Geloof in hom sekondêr is.

      2. uit bogenoemde vloei noodwendig die tweede reel wat ek hier wil aanhaal:
      Rev_3:15 Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!
      Rev_3:16 Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.

      Aangesien die basis vir die ware gelowige God moet wees is enige gelowige wat hom skaar by n beweging wat God nie erken of misken nie lou en sal God hom uit spuug.

      3. 2Co 6:14 Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?

      Alt-Regs erken self dat hulle goddelose akkomodeer wat saam werk tot die selfde doel, n doel beslis nie van God nie maar uit menslike begeertes.

      en daarom sal reël 4 geld.

      4. Jer_17:5 So sê EK IS: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van God afwyk.
      (Omdat Praag vryheid van spraak voorstaan maar alle poste met die Heilige Naam blok moes ek die vers aanpas)

      Uit Albert Bernner se kommentaar hieronder is dit duidelik dat enige ware gelowige wat hom by Alt-Regs skaar n Cuck is omdat hy n beweging bevorder wat tot skade van sy eie dien.

      Reel 4 was baie duidelik op Duitsland toegepas nie omdat hulle die goeie beginsels wat Alt-Regs ook voorstaan toegepas het nie, maar omdat hulle God halfpad gedien het en Hy nie die basis van hulle veldtog was nie.

      Ek waarsku Alt_Regs dat julle op die selfde pad as die Nazi’z is en ook sal eindig waar hulle geëindig het.

      Dit dit is dwaas van julle om nie die grond van hulle ondergang waarlik te ondersoek nie. Hitler het goed verkeerd gedoen baie verkeerd, maar nie dit wat die New-Liberals se hy verkeerd gedoen het nie. Moet nie net een laag diep redeneer nie grawe tot op die fondasie.

     • Götterdammerung

      Kon nie minder omgee of jy jou distansieer of nie. Wie’s jy in die groter orde van dinge – niemand. Jy’s heeltemal reg – jy is ‘n #cuck. Jy gee niks om vir jou nasate nie. Maar slaan daai bybel ou solank jy moreel verhewe kan voel bo ander

     • Albert Brenner

     • Albert Brenner

      “Uit Albert Bernner se kommentaar hieronder is dit duidelik dat enige
      ware gelowige wat hom by Alt-Regs skaar n Cuck is omdat hy n beweging
      bevorder wat tot skade van sy eie dien.”

      Err, moet asb nie jou FW geslag opvoeding, “Ja Baas Broederbonder, Ja BAAS NGK dominee!” met myne vergelyk nie.

      ELKE nugter-denkende mens in die Westerse Beskawing weet dat dat die 2 plilare van ons Beskawing op twee dinge begrond, naamlik; Christenskap en die Griekse Filosofie.

      *Corkie*

      PS. Die Rooi Pil is ook beskikbaar as n blaar in die oerwoude van Australiee.

   • Jochen Peiper

    So jy word ‘n bree beweging gegee wat patriargaal, konserwatief en oorwegend Christen is wat hom beywer vir die behoud van Europese beskawing en jy distansieer jou daarvan.
    MAW jy glo in trannies wat gelyk is aan jou en mans wat soos vrouens aantrek wat in dieselfde toilet ingaan as jou kleindogter, jy is gekant teen konserwatisme, gekant teen Chritelike bewegings en gekant teen die behoud van Europese beskawing…
    Jy suck.

 • Götterdammerung

  Nou hierdie stukkie raak gelees oor gelykheid en hoekom die idee daarvan n hersenskim is:

  “But recent evidence suggests that, in reality, social mobility rates are extremely low. Seven to ten generations are required before the descendants of high and low status families achieve average status. Thus in modern Sweden the descendants of the eighteenth-century nobility are still heavily overrepresented — 300 years later — among higher social status groups: doctors, attorneys, the wealthy, members of the Swedish Royal Academies. In the United Kingdom, the descendants of families who sent a son to Oxford or Cambridge around 1800 are still four times as likely to attend these universities as the average person. Social mobility rates have also been relatively impervious to government policy. They are no higher in societies like Sweden, with generous interventions in favor of the children of disadvantaged families, than in the more laissez-faire United States. For that matter, they are no higher in modern Sweden than in eighteenth-century Sweden, or medieval England.”

  • Guest

   And that brings us to “social justice”, the empty Globalist catchphrase. Despite what you have just quoted, Marxists and Jews will spend the next 300 years inciting political, ideological, and sexual Untermenschen’s resentment, because they always feel the need to “deconstruct” excellence.

   • Albert Brenner

    At last…. somebody who has taken the Red Pill!

    ((()))s are moral extroverts. In the Torah it says; “You’ll be the light upon other nations”

    … go figure…

   • Jochen Peiper

    And you have utter fools here who state that they will allow this to continue because we are just 8% of the population.

 • Albert Brenner

  Word ASB tog net WAKKER!

  Hou op Rugby kyk!

  Hou op Huisgenoot lees!

  Hou op om n SKAAP te wees!

  FFS!

  • Götterdammerung

   Nie lank geneem vir die Puriteine om hulle moreel verhewe sokkies tot heel bo op te trek nie. Daar is geen manier dat hulle ooit sal besef hulle is juis deel van die probleem nie, dat hulle denkwyses van meer as 300 jaar ons gelei het tot hierdie punt. Prekerig mompel hulle bybelversies terwyl hulle hekse brand – net soos in Salem

   • Albert Brenner

    Amen. Op die ou einde van die dag is hulle maar net n spul boelieagtige lafaarde wat hul EIE verguis 24/7 in plaas daarvan om saam te staan teen n gemeenskaplike vyand.

 • Lynette Ackermann

  Alle mense is verskillend, party is ook innerlik meer verfynd as ander.

 • Johanw

  In SA is die blankes 8.3% van die bevolking. In die VSA is die swartes 13.5% van die bevolking. Altright en praat maak sin in die VSA. Waar ‘n groep 8.3% van die bevolking is maak praat geen sin nie. Planne moet gemaak word en strategië moet ontwikkel word om die groep te laat oorleef deur eksterne selfbeskikking.

  • Albert Brenner

   Dis juis die plan van die SA #AltRigth.

  • Jochen Peiper

   Verskoning soek
   Jou argument maak geen sin nie.
   Waaroor gaan AltRegs. Dit gaan oor mense ontwaak na waarhede toe.
   8,3% kan dit eweneens doen net so goed soos 87%.

   • Johanw

    Dink net so bietie. Is nie so ingewikkeld nie. Geraasmaak is seker makliker.

    • Jochen Peiper

     Verskonings maak is makilker as geraasmaak. Geraasmaak trek aandag… verskoningsoek… trek moordadige Afrikane

    • Jochen Peiper

     Julle tipe “dink” het absoluut NIKS beteken vir 22 jaar nie ou mens.

     In een jaar het AltRight in Amerika met geraas en beledigings en aanvalle op sosiale media meer gedoen om Suid Afrika as ‘n rasse probleem en bewys van multikulturele mislukking aan die hele internasionale gemeenskap bloot te stel as enige een van jule se “dinkery” ooit het. Die Russiese en Franse en Roemeense rewolusies het almal begin omdat gewone mense op straat gaan geraas maak het.

     Miskien moet jy eerder besin oor jou dwase opmerking.

 • Albert Brenner

  “With my name calling and with my provocation and with my bad manners, you know I think actually Americas
  had enough of nice manners. If my rudeness creates conversation, my rudeness provokes people into first of all saying “oh what a monster blah blah blah” and then twenty percent of people start talking about what I was actually saying I will consider my career to be a terrific success”:

 • Albert Brenner
  • Jochen Peiper

   (((Oi Vey!)))

 • Hans Onrust

  Hoewel door een blanke hetero man gecomponeerd en m.n. door blanke hetero mannen uitgevoerd, even voor wie wil, de zaak wat opfleuren. Met muziek uit het land waar 87 jarige Ursula Haverbeck gisteren weer tot 8 maanden tronk is veroordeeld omdat zij Auschwitz een werkkamp en geen vernietigingskamp noemde.

  Ik denk omgekeerd niet dat betrapte beroepsleugenaar Joseph Hirt (zogenoemd ‘history on two legs’ ! ) in deze vrije wereld 8 maanden cel krijgt in de USA, omdat hij een leven lang rondliep te liegen en te fantaseren over zijn verblijf in Auschwitz Birkenau, met notabene een tattoo van een Poolse Christen !!!! op de arm.

  https://www.youtube.com/watch?v=P73Z6291Pt8

  • Hans Onrust

   Kijk, bv. verkrachtende rovende plunderende moordende moslimclans gaan natuurlijk al decennia EN tezelfdertijd vrijuit. In het ‘Bunte’ land waar o.m. 10.000+ Erdogan agenten dagelijks hun duistere praktijken mogen uitvoeren
   http://www.berliner-zeitung.de/panorama/holocaust-leugnerin-acht-monate-haft-fuer-ursula-haverbeck-24683464

   • Jochen Peiper

    Maar AFD begin sy draai maak. Ek is verbaas dat dit so vinnig gebeur maar dis steeds te gematig. Duitsland kort baie sterker en radikale leierskap as AFD.

    • Hans Onrust

     Vergeet even niet wat Dld en de Germaanse bevolking is en wordt aangedaan. Het is maar de vraag of van een vrije en onafhankelijk land kan worden gesproken.
     Maar inderdaad : “Een kinderhand is gauw gevuld”, Jochen.

     was sagte bundespräsident Gauck auch immer :
     “Alle die AFD wählen sind Rechte, Rassisten, flüchtlingsfeindlich, Nazi`s !” Also wenn Gauck die Bürger ni. belogen hat, hat sich bei den Wählerwanderungen zur bösen AFD in M.V. gezeigt, daß sich allein in der CDU/SPD um 43k rass. Nazis etc. befunden haben ! Auch hat Merkel nat. KEINERLEI Schuld am Debakel ! Schuld daran ist ausschl. die AFD weil diese genau die Ängste “geschürt” hat, welche von Merkel erzeugt bereits lange vorher in der Bevölk. BEGRÜNDET vorh. waren durch: Köln, enormer Krimin.Anstieg, 2 Mio. Flg. zu 90% o. Papiere in`s Land gelassen, verbunden m. der erneute Abschiebelüge, weil Herkunftsländer die eig. Fachkräfte o.Paß ni. aufnehmen, usw. AFD hat keine Lösungen ? Diese hätte das GG ni. gebrochen u. wir hätten statt 2 Mio Probleme kein einziges ! Frau Merkel.: Nur weiter so !

     • Jochen Peiper

      Sodra ons soos AltRight in Amerika die angel kan verwyder uit terme soos “racist” en “sexist” en “nazi” en “anti-semite” en “holocaust denial” in WE gaan dit dadelik die hele dialoog se terminologie te verander en voor te skryf. Linksgesindes in Amerika is stadig om te besef dat woorde soos “nazi” en “racist” en “white supremacy” nie meer werk nie want mense is gatvol daarvoor… voos geslaan daarmee dat dit nie meer betekenis inhou nie. Insgelyks het hulle weer die negatiewe siening van Jode teruggebring en die woorde soos “oven dodger” en “nigger” ensovoorts teruggebring hoofstroom dialoog toe sonder dat aanvalle werk.
      Die hoof manier hoe hulle dit deur 4chan en Gamergate vermag het is die outjies se kennis van die internet.
      Die Europese Unie en Suid Afrika het streng wette teen die gebruik van enige negatiewe konnotasies teen mense wat woorde gebruik wat die regime en linkses as negatief beskou. So in Duistland is enige ophemeling van die Nasionaal Sisialistiese era met sy kentekens onwettig.
      Sulke wette bestaan nie in die VSA nie maar gemeenskaps (maw hoofstroom media gedrewe linkse) sensuur bestaan wel.
      Wat die mannetjies gedoen het is om die wette lagwekkend te maak deur anoniem te bly sodat hulle nie gevang word nie. Dus is die wette tandeloos want die mense kan uitlaat wat hulle wil teen heilige koeie soos daai Ghost Busters aktrise sonder gevolge en hoe meer mense sien geen gevolge kom nie hoe meer openlik begin dinge gebeur.
      Een persoon hier in ons land het reeds hoofstroom media bereik toe sy een van ons LURe wat elk geval ‘n nar is aangevat het…
      http://www.news24.com/SouthAfrica/News/gauteng-education-mec-takes-on-twitter-racist-20160626
      Dis wat in Europa en Suid Afrika moet gebeur om die AltRight rewolusie onder nasionaliste te herenig en op te laat verrys.
      Julle is gelukkig om oslem immigrasie te kry so nou is dit net ‘n kwessie van Merkl onophoudelik daaroor aanvat en haar antwoorde van Nazi en Rasis af te lag

 • Götterdammerung

  300 woorde se gegorrel. Milo Yiannopolous het inteendeel self aangedui hy is nie deel van die #AltRight nie, hy ondersteun hulle wel. Om aan te voer dat die #AltRight nie net twee twee geslagte en een seksuele orientering erken is om aan te voer dat hulle dieselfde mislukte hoofstroom konderwatisme ondersteun – dis ‘n uit en uit leeun. Wie is die ander “groot geeste” wat openlik gay is? Mike Cernovich? Nick Land? Vox Day? Ricky Vaughn? Jared Taylor? Curt Doolittle? Jy praat absolute strooi.Laat ek raai – jy is ‘n sfinkter elf wat aanvaarding soek vir jou onnatuurlike lewensstyl?

 • Jochen Peiper

  Ag loutere onsin man. Julle hoogdrawende taktiek het ons in 30 jaar se gepoogde ou man debat niks in die sak gebring nie. Die slim media en bondige koerant opskrif kreet taktiek het julle heeltemaal irrelevant gemaak. Mense kyk vir julle gewaande waardigheid en lag julle af. In die teenstelling het slegs twee jaar se AltRegs die hele Amerikaanse milieu oorheers.
  As iemand jou van rasisme beskuldig dan probeer jy statig en waardig die aanval afweer.
  AltRegs val die maker van die beskuldiging aan
  Ons metodes werk. Julle het reeds oor en oor misluk en ons in die gemors laat beland waar ons is deur swak leiding te gee. Ons taktiek is soos linkses? Nee my maat Ons taktiek WEN teen linkses… en jule cuckies kan dit nie hanteer nie…

 • Jochen Peiper

  En nou het Trump gewen…
  As gevolg van AltRegs wat die linksgesinde hoofstroom media vernietig het…
  Maar julle sal aankwaak en nie besef dat die resep om te wen reeds geskep is nie.
  Lekker slaap Cuckie…